โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

Programable Logic Controller

1. เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์
2. เข้าใจระบบอินพุต เอาท์พุตของโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์
3. เข้าใจภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน IEC-1131-3
4. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมควบคุม โปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์
5. สามารถประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์ได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน  IEC 1131-3 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
         Study and Practice of Programmable Logic Controller (PLC); input output unit, Program Language for Programmable Logic Controller coding according to standard IEC 1131-3, Program coding to control Programmable Logic controller, and application to various work.
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน  IEC 1131-3 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
         Study and Practice of Programmable Logic Controller (PLC); input output unit, Program Language for Programmable Logic Controller coding according to standard IEC 1131-3, Program coding to control Programmable Logic controller, and application to various work.
1 ชั่วโมง
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่นการตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การเคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ
1.2.2 ใช้ระบบการสอนแบบการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสตั้งคำถาม ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่น เรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ฯลฯ
1.3.1 ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆทางด้าน
จริยธรรม
1.3.2 ประเมินการมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การจัดส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
               - มีความรู้และเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน  IEC 1131-3 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทารายงานและการนาเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   การสอบกลางภาค
2.3.2   การสอบปลายภาค
2.3.3   การทำรายงานกลุ่ม
2.3.4   การมีส่วนร่วมในการเรียน และการตรงต่อเวลา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  สถานการณ์จำลองในการประยุกต์ใช้การวัดและเครื่องมือทางไฟฟ้า
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้งาน PLC
 3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
       4.2.1   จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาที่เรียนด้วยกัน
       4.2.2   มอบหมายรายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มรายงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
       4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะด้านการคำนวณตามที่ปรากฏในบทเรียนต่างๆ
5.1.2  ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   ทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆของ PLC ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.4   ทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1   บรรยายและปฏิบัติโดยอาศัยเอกสารประกอบการสอน/เอกสารนำเสนอในการสอน และยกตัวอย่างโจทย์รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมจริงลงบน PLC
5.2.2    กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอรายงาน
5.2.3   แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
5.2.4   การมอบหมายรายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Power point ฯลฯ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1   ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
5.3.2   ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.4   ประเมินทักษะในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจากเนื้อหาของเอกสารรายงาน
5.3.5   ประเมินทักษะด้านการคำนวณและแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นด้วยการสอบกลางภาคและปลายภาค
สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ได้
สอนบรรยาย และการปฏิบัติจริง สำหรับการเขียนโปรแกรม ควบคุม PLC
คะแนนสอบภาคข้อเขียน และคะแนนสอบภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค งานพิเศษ สอบปลายภาค
นักศึกษา เรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมกัน
อัตราร้อยละ 80 ของการสอน
การสอนโดย Team Teaching
เมื่อเรียนเสร็จแล้ว และออกไปปฏิบัติสหกิจ หลังจากนั้นสามารถทวนสอบสวิชาที่เคยเรียนไป