คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

Mathematics for Accountant

1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ในระดับปริญญาตรี
1.2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ
2.1   เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 2.2   เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาทางการบัญชี
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสองตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต และหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม อัลกอริทึม การประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์กับทางบัญชีและการเงิน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1.1.1  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2  มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและมหาวิทยาลัย เคารพข้อกติกาการเรียนการสอน 1.1.3  สามารถทำงานที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
1.2.1  ใช้การสอนแบบบรรยาย โดยมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 1.2.2  สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 1.2.3  มีการกำหนดกติกาในการเรียน การปฏิบัติตนขณะที่เรียน
 
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.2.1 จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team และ Rmutl Education ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษา หาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง และ การทำแบบฝึกหัด  
2.2.2 มีการถามตอบในชั้นเรียน
 
2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การสอบย่อย
2.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียนคือ  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
    3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน      3.2.2   อภิปรายกลุ่ม      3.2.3   ทำโจทย์พิเศษ      3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
    3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน      3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล  4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
    5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข      5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน      5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา      5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต      5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายโจทย์พิเศษให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม 2.ประเมินจากการทำทุจริตในการสอบ 3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 4.สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10
2 2.2 ด้านความรู้ 1.ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนำเสนอ 2.การประมินจากการสอบข้อเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ หลังจากจบแต่ละเรื่อง สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 60
3 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 1.มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 2.มีความสามารถในการสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม ทุกสัปดาห์ 10
4 2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1.ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 2.ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน หลังจากจบแต่ละเรื่อง 10
5 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ 2.ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย และนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 3.ประเมินจากการสอบข้อเขียน 4.ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม หลังจากจบแต่ละเรื่อง 10
เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
1.  ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2552). คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2.  อาภรณ์พันธ์ ว่องไว. (2556). คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics)  ซีเอ็ดยูเคชั่น  กรุงเทพ
3. สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .(2554).  เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับ     สังคมศาสตร์  พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
4. อภิชาต พงศ์สุพัฒน์ , .(2554).  การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : บริษัท อินโฟไมนิ่งจำกัด.
5. รตินันท์ บุญเคลือบ .(2565) . แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6.กฤษณะ เนียมมณี. (2562). คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจําวัน. (พิมพ์ครั้งที่1). สืบค้นจาก https://www.mebmarket.com
1.1 แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
1.2 แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบประเมินที่อาจารย์ผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Google form รวมถึงถามความเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนของนักศึกษา
2.1 พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ (สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค)
2.2 พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้ แบบฝึกหัด
2.3 พิจารณาจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.4 พิจารณาจากใช้ทฤษฎีเกมส์ (เพื่อวัดการคิดเชิงระบบ)
 
3.1 นำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษาและผลประเมินการสอน มาพิจารณาการปรับปรุงการสอน
3.2 ผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการสอน
4.1 การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
5.1 นำเอาผลการประเมินข้อ1 และข้อ2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้