การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

Statistics for Business Research

การนำหลักสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลลัพธ์ การจัดทำรายงานผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBACC126 การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล