การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ

Style Creating for Fashion, Textile, and Jewelry

ฝึกปฏิบัติรูปแบบของงานแฟชั่น การศึกษาแนวโน้มแฟชั่น เทคนิควิธีการสร้างสไตล์ การออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ การนำเสนอผลงานคอลเลคชั่นงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล