ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese in Daily Life

1.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ที่ต่างกัน
2.เพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณีของจีน
3.เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาจีนให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเป็นพื้นฐานในการเรียนและการใช้ภาษา จีนในขั้นสูงต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2564
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลประเทศจีน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1      มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3      มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1      กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1.2.2    อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
1.2.3      ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3.1      ประเมินผลการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
1.3.2      ประเมินผลความมีวินัย และความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3      ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
2.1.1      มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.1      ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ .ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
2.3.1   การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.2  ประเมินจากการที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1  มีทักะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2.1  ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2.2  ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
3.3.1     บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
3.3.2     การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ
4.1.1     มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
4.2.1     ดำเนินการสอนโดยกำหนดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
 
4.3.1     ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
5.1.1  ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.1    ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2    จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และวัฒนธรรมสากล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1, สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส, พรรณาภา สิริมงคลสกุล, 2558. 
สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค .—กรุงเทพฯ : เพ็ญวัฒนา บจก. 2005
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3   ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์