การกักเก็บพลังงาน

Energy Storage

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบสะสมพลังงานรูปแบบต่างๆ  และสามารถการออกแบบและสร้างระบบสะสมพลังงานหลักและระบบสะสมพลังงานสำรอง  และประยุกต์ใช้ระบบสะสมพลังงานกับแหล่งพลังงานทางเลือก และระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้
ให้เป็นไปตามการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน 
ระบบสะสมพลังงาน การออกแบบและสร้างระบบสะสมพลังงานหลักและระบบสะสมพลังงานสำรอง สมการทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองของแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง SMES การประยุกต์ใช้ระบบสะสมพลังงานกับแหล่งพลังงานทางเลือก และระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ระบบสะสมพลังงาน การออกแบบและสร้างระบบสะสมพลังงานหลักและระบบสะสมพลังงานสำรอง สมการทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองของแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง SMES การประยุกต์ใช้ระบบสะสมพลังงานกับแหล่งพลังงานทางเลือก และระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ และรูปแบบของเทคโนโลยี Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) ทํางานโดยใช้ปฏิกิริยา สัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและพลังแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า electrodynamics principle Energy storage system, design and construction of main energy storage system and standby energy storage system, mathematical model of battery, fuel cell, SMES, application of energy storage system in alternation energy source and grid system หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 Energy storage system, design and construction of main energy storage system and standby energy storage system, mathematical model of battery, fuel cell, SMES, application of energy storage system in alternation energy source and grid system including Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES)
3 ชั่วโมง  กำหนดจากเวลาว่างของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก
1.1.1  ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ 1.2.2 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 1.2.3 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา 1.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น บำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับรายวิชาที่ศึกษา
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 1.3.3 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กับงานเกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 2.1.3 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2.2.1 แบบบรรยาย/อภิปรายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นหลักการและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 2.2.3 เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 2.2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 2.2.5 ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในห้องทดลองและภาคสนาม
2.3.1 การทดสอบย่อย กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.3 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน ในรูปแบบ Problem – Based Learning
3.3.1 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน 3.3.2 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 3.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เรียนในวิชาเรียนและการนำเสนอข้อมูล 4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและ/หรือรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี 4.2.3 การนำเสนอรายงาน และการซักถาม-ตอบคำถาม
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4.3.2 ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของ 4.3.3 ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 4.3.4 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการระหว่างการเข้าร่วม และความสนใจ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง 5.2.2 นำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคจากการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 5.2.3 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอโดยให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการอภิปรายที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 5.3.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผล
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1สอนให้มีการปฏิบัติการจนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อของวิชา 6.2.2ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
รายงานผลแต่ละหัวข้อของวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ ุุุ6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE165 การกักเก็บพลังงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หัวข้อที่ 1-8 สอบกลางภาค 9 30
2 หัวข้อที่ 9-13 สอบปลายภาค 18 30
3 หัวข้อที่ 1 - 13 การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20
4 หัวข้อที่ 1 - 13 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20
-เอกสารประกบการเรียนการสารสอน ระบบสะสมพลังงาน Energy Storage System รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - Energy Storage Fundamentals, Materials and Applications Authors: Huggins, Robert. - Energy Storage: Systems and Components :1st Edition :Alfred Rufer. - Energy Storage: A Nontechnical Guide : by Richard Baxter.
เทคโนโลยีพลังงาน, บุญยัง ปลั่งกลาง, เอกสารประกอบการสอน, มทร.ธัญบุรี, 2560
1 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ การประเมินวิธีการสอนระหว่างภาค โดยให้นักศึกษาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2.ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านช่องทาง ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ หรือพบปะพูดคุย
1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา 3. การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผลการสอบ
สอนตามเนื้อหาและอ้างอิงตามเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย
1. ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร 2. ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา 3. การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอกรรมการบริหารหลักสูตร