ออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

Creative Packaging Design

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความเป็นมา ความสำคัญ ทฤษฎีการรับรู้ การสื่อความหมาย ประเภทของบรรจุภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สามารถนำใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสม สามารถ Collaborations กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Blender, Adobe dimension และการใช้ AI Assistant เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างต้นแบบจำลองก่อนออกแบบจริง รวมไปถึงการออกแบบลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการสื่อสารและการขาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การกำหนดขนาดและมาตราส่วน  การใช้เส้นและสัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพตัด ภาพสามมิติ
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน -    อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล