กลศาสตร์วัสดุ

Mechanics of Materials

มีความเข้าใจหลักการ และหาค่าของแรงภายนอก แรงภายในและความเค้นอย่างง่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดในสองและสามมิติ และสามารถหาค่าได้ มีความเข้าใจและสามารถเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในคานได้ มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของความเค้นในคานที่เกิดจากแรงเฉือน โมเมนต์ดัด มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของการแอ่นของคานโดยวิธีอินทิเกรต และวิธีซูปเปอร์โพซิชั่น มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของการบิดของเพลา มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของการโก่งของเสา มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของความเค้นผสม และสามารถเขียนวงกลมของโมร์ได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการเสียหาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน มีความเข้าใจ หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ สามารถนำหลักการมาแก้ปัญหางานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางวิศวกรรมอีกหลายวิชาเช่น การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด การโก่งของเสา วงกลมของโมร์ และความเค้นผสม หลักการการเสียหาย
วันพุธ 15.00 – 16.00 น.
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา และส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
2. ปลูกฝังด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยาย อภิปราย
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ทำแบบฝึกหัด
จากการทำแบบฝึกหัด
ให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาจับกลุ่มกันสองคนเพื่อทำแบบฝึกหัด
ประเมินจากคะแนนที่ได้
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้นักศึกษาไปศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม เช่นไปศึกษาจากเว็ปไซต์ที่มีการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใกล้เคียงเช่นจาก www.youtube.com ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเมินจากคะแนนที่ได้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะด้านปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 1
1 ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 - 17 5%
2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 1. e - test ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9,17 70%
4 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ ทำแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Hibbeler R.C, Mechanics of materials, 9th  Edition,2014
3. Dietmar Gros et.al,Engineering Mechanics 2 :Mechanics of Materials, 1st Edition,Springer,2010
4. Gear J.M. and Goodno B.J., Mechanics of Materials, 8th Edition,2012
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น
http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-001-mechanics-materials-i-fall-2006/syllabus/