คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม

Computer for Industrial Design

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับออกแบบงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบสร้างสื่อ และการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในเรียนการสอนดังนี้

- โปรแกรม Sketch up Plug in V-Ray ในการร่างและสร้างโมเดลเสมือนจริงต่าง ๆ - โปรแกรม Sketch up Plug in Enscape ในการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว - โปรแกรม Adobe Photoshop ในการแต่งตกภาพ - โปรแกรม Adobe Illustrator ในการจัด Layout
นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะฝีมือในการสร้างโมเดลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพ 3 มิติ สามารถนำไปประยุกต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประกอบการงานออกแบบในสาขาต่างๆได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการ ออกแบบเขียนแบบ และการนำเสนอผลงานในลักษณะ 3 มิติ ที่มีความซับซ้อน การเขียนภาพเหมือนวัตถุเหมือนจริง (Rendering) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) การจัดการระบบข้อมูลและรูปแบบมาตรฐานของชิ้นงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาการทำรายงาน และโครงการปลายเทอม โดยจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 14-17)
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - เคารพและให้เกียรติความคิดและความรู้ของบุคคลอื่น ๆ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น - มีความอดทนอดกลั้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีอคติในการทำงาน โดยสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
- มีการตกลงกับนักศึกษาตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาถึงระเบียบการเข้าเรียน การค้นคว้าและการส่งงานและมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาทุกสัปดาห์ - มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการสร้างงานโมเดลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิควิธีการต่างๆเพิ่มเติม โดยระบุให้มีการอ้างอิงในรายงานดังกล่าว และมีการประเมินผลโดยผู้สอนเป็นระยะ - อาจารย์ผู้สอนมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ ให้เกียรติความคิดและความรู้รวมถึงผลงานของผู้อื่น และมองเห็นว่าการเคารพตัวเองที่มีคุณค่ามากกว่าแค่ผลคะแนนที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และมีการมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม
- ปฏิบัติและดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่ได้ตกลงร่วมกัน - ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - มีการตรวจสอบและแนะนำในการศึกษา ที่เน้นการสร้างสรรค์งานและการประเมินผลการทำงานระบบทีม โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานระบบทีม
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ - ทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติต่างๆในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ
การบรรยายหน้าชั้นเรียนจากวีดีทัศน์ เว็บไซต์  การสาธิต สื่อการสอน การทำรายงานเป็นกลุ่มการทำงานประจำสัปดาห์ และนำเสนอโครงการสรุปปลายเทอม
ทดสอบย่อยภาคปฏิบัติกลางภาคเรียน การตรวจงานประจำสัปดาห์  การตรวจรายงาน และการนำเสนองานโครงการปลายภาคเรียน
- การคิดวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรมและวิธีการขึ้นรูปโมเดลมาสร้างสรรค์งานขึ้นรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - การนำเสนอผลงานในลักษณะสามมิติ ที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงานที่ผลิต
การบรรยายหน้าชั้นเรียนจากวีดีทัศน์ ภาพนิ่ง เว็บไซต์  การสาธิต การทำรายงานเป็นกลุ่ม  การทำงาน  ประจำสัปดาห์ และนำเสนอโครงการสรุปปลายเทอม
ทดสอบย่อยกลางภาคเรียน การตรวจงานประจำสัปดาห์ การตรวจรายงาน และการนำเสนองาน โครงการปลายภาคเรียน
- ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย - ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม  - ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
- บรรยายพร้อมสาธิตตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละสัปดาห์ - มอบหมายโครงการปลายภาคเรียนโดยให้ทำงานเป็นกลุ่ม
- การตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานได้ตรงตามขอบเขต และเวลาที่กำหนดไว้ - การประเมินผลการงานทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน
ทักษะในการนำเสนอผลงาน  ทั้งในด้านชาร์ตนำเสนอ  และเอนิเมชั่น
มอบหมายให้มีการทำงานในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ การเขียนรายงาน และศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน การปรึกษากันภายในกลุ่มในเรื่องของโครงการ
ประเมินผลด้วยการนำเสนอด้วยการพูด การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการสร้างโมเดลประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องมือในโปรแกรมสำเร็จรูป - การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อขึ้นรูปโมเดลที่ได้ออกแบบไว้ - การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อกำหนดวัสดุให้โมเดลที่ได้ออกแบบไว้ - การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมให้โมเดลที่ได้ออกแบบไว้ - การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อกำหนดแสง-เงาให้โมเดลที่ได้ออกแบบไว้ - การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนอโมเดลที่ได้ออกแบบ
- สาธิตหน้าชั้นเรียน ศึกษาจากเว็บไซต์ สื่อการสอน และการศึกษาด้วยตนเอง - มอบหมายงานประจำรายสัปดาห์ - มอบหมายโครงการสรุปปลายภาคการศึกษา
ประเมินด้วยการนำเสนอของนักศึกษาตามแบบประเมินที่กำหนดไว้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทวนสอบ นักศึกษาส่งงานปฏิบัติรายสัปดาห์ หลังบทเรียน 50%
2 ความรู้ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งเอกสารค้นคว้ารายงาน หลัง บทเรียน 10%
3 ปัญญา สอบปฏิบัติ 8, 18 10% , 10%
4 ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ ความ รับผิดชอบ นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม ที่เกิดจากความร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ เทคโนโลยีได้ ตลอดภาคการศึกษา 10%
ปิยะบุตร  สุทธิดารา.3ds Max 6 basic.นนทบุรี:ไอดีซี,2547
     ปิยะบุตร  สุทธิดารา.3ds Max 4.กรุงเทพฯ:อินโฟเฟรส,2544
     จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง.Computer Aided for Industrial Design.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
      พูนศักดิ์ ธนพันธ์.เจาะลึก 3D Studio Max Animation Workshop.กรุงเทพฯ:เอส พี ซี พริ้นติ้ง,2544
     http://www.thai3dviz.com
     http://www.geocities.com/soho/cafe/9360
      http://www.thaiflashdev.com
      http://www.zubvector.com/ideaspace
      http://www.miracle3d.com
      http://www.cad-com.net
      http://www.thai3dmodel.com/
      http://www.thaiflashdev.com
-
-
- สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักเรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา - ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ในกรณีที่มีปัญหาของนิสิตเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ - ข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามที่ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ
- การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมสอน - แบบทดสอบย่อยในชั้นเรียน - ผลการทำโครงการสรุปปลายภาคเรียนของนักศึกษา
- ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนและผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา - ปรึกษาและสรุปทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอน - สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในระดับภาควิชา ร่วมกับผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนในกลุ่มวิชาหลักสาขา - วางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- ในระหว่างกระบวนการสอน มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ โดยการสอบถามจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และแบบทดสอบย่อยในชั้นเรียน
 - เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอน และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบผลงาน - วิธีการให้คะแนน และพฤติกรรมในการเรียนรู้และส่งงาน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควรมีการปรับปรุงรายละเอียดย่อยของรายวิชาตามผลการประชุมร่วมระหว่างผู้สอนเป็นรายปี และปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ(จากผลการประชุมร่วมระหว่างผู้สอนและจากนักศึกษา) และผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์