กลศาสตร์ของวัสดุเกษตร

Mechanics of Agricultural Materials

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. Sitkei, Gyorgy. (1986). Mechanics of Agricultural Materials, Akademiai Kiado. Budapest.
หนังสือและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สืบค้นจากสื่อสืบค้นเอกสารทางวิชาการ และห้องสมุดออนไลน์