การฟัง พูดในชีวิตประจำวัน

Listening and Speaking in Everyday Life

Listening strategies and skills, speaking confidence, and ability in everyday situations and contexts, as well as using information technology and communication to develop listening and speaking skills.
Students will learn to use English in its spoken form in a variety of situations. Students will learn how to agree and disagree, state opinions, how to use intonation to express feelings, and develop pronunciation skills so that they are easily understood.
The purpose of the course is to enable students to use English in a variety of speaking situations. Students will practice using English through role-plays, topic discussions, and learn skills such as making requests, using polite English, and speaking English on the telephone.
The teacher provides 1 hour per week of counseling time individually or in groups as needed.
Students will learn to use English in culturally appropriate ways for a variety of settings and situations.
The teacher will use a variety of teaching methods including lecture presentations, student practice, worksheets, quizzes, homework, and a variety of audio and visual tools that enhance learning.
Students are evaluated on a point system which includes points for attendance, participation, and exam scores. Participation is regarded as any activity that is done in class, such as participating in speaking activities, listening to the teacher and following instructions, taking notes, and any other activity that the teacher requires the students to do.
Students will learn the following skills for expressing themselves in English: Introductions Say hello and goodbye Ask for and say names Talk about where people are from and what they do Discuss people's names and jobs Ask for and say people's nationalities Ask for and give phone numbers and email addresses Identify family members and giving their ages Give information about family and friends Ask about and identify everyday items Ask what something is called in English Talk about clothes and possessions Describe how people get around Ask for and tell the time Ask and answer questions about routines Describe weekend activities Talk about online habits Accept and decline help Ask and answer questions about leisure activities Discuss the use of technology Identify and talk about jobs Ask for someone on the telephone Ask someone to wait Describe talents and weaknesses
A variety of teaching methods are used including lecture presentations, reading from the textbook, listening to audio recordings, watching video presentations, engaging in role-play with the teacher, whiteboard presentations, PowerPoint slides, quizzes, worksheets, and pronunciation drills.
Students are evaluated on a point system which includes points for attendance, participation, and exam scores. Participation is regarded as any activity that is done in class, such as participating in speaking activities, listening to the teacher and following instructions, taking notes, and any other activity that the teacher requires the students to do.
Students will develop their abilities to use and remember new skills and vocabulary. Students will apply critical thinking skills to different issues of discussion and evaluate the appropriateness of various forms of English expressions.
A variety of teaching methods are used including lecture presentations, reading from the textbook, listening to audio recordings, watching video presentations, engaging in role-plays with the teacher and each other, whiteboard presentations, PowerPoint slides, quizzes, worksheets, and pronunciation drills.
Students will be evaluated on their level of demonstration of the associated skills.
Through role-play and other speaking activities, students will learn to engage in meaningful conversations with each other in the context of social and professional situations. Students will learn the difference between formal and informal speech and when and to whom the different types of speech are to be used.
A variety of teaching methods are used including lecture presentations, reading from the textbook, listening to audio recordings, watching video presentations, engaging in role-plays with the teacher and each other, whiteboard presentations, PowerPoint slides, quizzes, worksheets, and pronunciation drills.
Students will be evaluated on their level of demonstration of the associated skills.
Students will acquire the necessary skills in the associated areas to be able to accomplish the tasks required by the teacher.
A variety of teaching methods are used including lecture presentations, reading from the textbook, listening to audio recordings, watching video presentations, engaging in role-plays with the teacher and each other, whiteboard presentations, PowerPoint slides, quizzes, worksheets, and pronunciation drills.
Students will be evaluated on their level of demonstration of the associated skills.
Students will be able to demonstrate competency and proficiency in the skills taught during the duration of the course.
A variety of teaching methods are used including lecture presentations, reading from the textbook, listening to audio recordings, watching video presentations, engaging in role-plays with the teacher and each other, whiteboard presentations, PowerPoint slides, quizzes, worksheets, and pronunciation drills.
Students will be evaluated on their level of demonstration of the associated skills.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค ทำข้อสอบเพื่อวัดความรู้ 8 30%
2 สอบปลายภาค ทำข้อสอบประเมินความรู้ 18 30%
3 กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม งานมอบหมาย การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบจากใบงาน ตรวจสอบโดยการถามปากเปล่า ศึกษาจากพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 จิตพิสัย การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา ตลอดภาคการศึกษา 10%
Evaluating the effectiveness of the course by students proceeds as follows: 1. Students recommend the course content and teaching and learning activities for improvement. 2. Evaluation of teaching by using the assessment form of the Academic Department, Education Division. 3. Evaluating teaching using the online system.
Teaching evaluation strategies are as follows: 2.1 Observe the behavior of students in doing various activities in the classroom. 2.2 Ask students' opinions at the end of each course. 2.3 Evaluate the scores of each lesson and content understanding. 2.4 Evaluate the results of the midterm and final examinations of students.
Teaching improvements in the courses are as follows: 3.1 Update the content to be modern and have the appropriate language level for the learners. 3.2 Explore the learning styles of students before teaching and adjust the activities appropriately. 3.3 Summarize the activities in each class for future updates and improvements.
During the course, exercises are checked and reported by checking each student's score for progress or not. Explanations for the correct responses are explained to the whole class or individually. There is continual reporting of the scores from the exercises and exams.
The plan to improve teaching and content in order to increase quality is as follows: 5.1 Review lesson content and choosing the level of language appropriate to the level of the learner. 5.2 Content is updated every year according to new circumstances and interests. 5.3 Improving the activity model to be diverse and responding to the various learning styles of learners as researched in the classroom. 5.4 Improve courses according to the suggestions of students and experts who examine courses in the evaluation of the quality of education in the year.