ภาษาจีนสำหรับงานบริการ

Chinese for Hospitality

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับขั้นต่อไปได้
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการบริการโรงแรมโดยจำลอง การฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึกเป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการนำเสนอและสื่อสาร

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานการให้บริการโรงแรม และที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลการให้บริการโรงแรม การสนสนทนา และการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ จากการเรียนรู้คำศัพท์ ประโยค สามารถสร้างประโยคใหม่ที่ถูกต้องได้ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการที่ใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อ โดยสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลเนื้อหา ในรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการบริการโรงแรมโดยจำลอง การฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึกเป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการนำเสนอและสื่อสาร
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยประกาศในชั้นเรียน / ผู้เรียนนัดหมายกับอาจารย์ประจำวิชาก่อนล่วงหน้า
 
มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าและทำด้วยตนเอง ไม่ลอกงานผู้อื่น
2.เข้าชั้นเรียน ส่งงานและเข้าสอบตามเวลา
3.ไม่ทุจริตในการสอบ
การเข้าชั้นเรียน ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการสอบ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ศัพท์ สำนวนภาษาจีน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการบริการ
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการปฏิบัติงานบริการ
3.มีความรู้ ความข้าใจทักษะการสื่อสารภาษาจีนชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงานการบริการ
1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าตามหัวข้อที่กำหนด
2.ผู้เรียนเข้าฟังบรรยายสรุป
3. มอบหมายงานให้ฝึกทักษะ
 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค งานที่มอบหมาย
1. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการบริการได้
2.สามารถสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้
1. ให้ผู้เรียนเลือกสถานการณ์การด้วยตัวเอง
2. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเอง
3.นำเสนอผลงานที่ศึกษาค้นคว้า
1. การนำเสนอผลงานทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม
2.การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมชั้น
1.การศึกษาด้วยตัวเองแบบกลุ่ม ตามหัวข้อกำหนดและตามที่เลือกด้วยตัวเอง
2.การนำเสนอผลงานของผู้เรียนในชั้นเรียน และ โปรแกรมสำเร็จรูป
มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน และโปรแกรมสำเร็จรูป
1.จากการนำเสนอผลงาน
2.จากการตอบข้อสงสัยของเพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์
1.ใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้
3.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนและนำเสนองานได้
มอบหมายงานเพื่อฝึกฝนการ การให้ข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการบริการ
จากการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน และผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับงานบริการได้
มอบหมายให้ผู้เรียนสร้างบทสนทนาสำหรับการสื่อสารตามหัวข้อที่ศึกษาด้วยตัวเองและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
จากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และ การทดสอบ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มอบหมายงานให้ทำด้วยตนเอง ไม่ลอกงานผู้อื่น ไม่ทุจริตในการสอบ เข้าชั้นเรียน ส่งงานและเข้าสอบตามเวลา 1. ศึกษาล่วงหน้าตามหัวข้อที่มอบหมาย 2.เข้าฟังบรรยายสรุป 3. มอบหมายงานให้ฝึกทักษะ 1. ให้ผู้เรียนเลือกสถานการณ์การด้วยตัวเอง 2. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเอง 3.นำเสนอผลงานที่ศึกษาค้นคว้า มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน มอบหมายงานเพื่อฝึกฝนการแนะนำ การให้ข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาเลือกสถานการณ์ด้วยตัวเองและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1 BOATH151 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 2.1 แบบฝึกหัดรายบุคคล 1-14 10%
2 1.1, 1.2, 2.1, 3.2 สอบย่อย สอบกลางภาค 1-10 30%
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 16 20%
4 1.1, 1.2, 4.3 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-16 10%
5 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.3, 3.2, 3.3, การสอบปลายภาค 17 30%
วสุพล ดอกพิกุล ;ภาษาจีนสำหรับงานบริการ服务汉语,เอกสารประกอบการสอน  
1.1 การทดสอบย่อยรายบุคคลและแบบกลุ่ม
1.2 ใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นโดยการสรุปผลการนำเสนอการจากการเขียนและการพูด
2.1. ผลการเรียนและผลการสอบ
2.2สัมภาษณ์ผู้เรียน
2.3 ผลการฝึกปฏิบัติงาน
3.1 สรุปปัญหาในแต่ละเรื่องที่สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
3.2 ผลการทดสอบย่อยรายบุคคล ปรับปรุงเป็นรายบุคคล
3.3 ผลการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงข้อดีข้อด้อยของงาน และ การมอบหมายงาน
4.1 ให้อาจารย์ผู้สอนร่วมเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบ การให้คะแนน และ การมอบหมายงาน
4.2 ให้อาจารย์ในภาควิชาเป็นกรรมการตรวจดูการให้คะแนนการสอบ เพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ
5.1 เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้สอนร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา การวัดประเมินผล
5.2 ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาผู้ประเมิน