หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล

Special Topics for Digital Business

นักศึกษาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทางด้านธุรกิจดิจิทัล ภายใต้การดูแลและให้คาแนะนาของอาจารย์ประจาวิชา นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานเพื่อแสดงผลการศึกษาและนาเสนอต่ออาจารย์ประจาวิชา โดยอาจารย์ประจาวิชาสามารถที่จะกาหนดหัวข้อหรือกลุ่มของหัวข้อที่น่าสนใจให้กับนักศึกษาได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เคทโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BBAIS310 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล