หัวข้อพิเศษในการพัฒนาซอฟต์แวร์

Special Topics in Software Development

วิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในหัวข้อเฉพาะด้านที่เป็นเรื่องที่มีความทันสมัยและน่าสนใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยนักศึกษาจะต้องจัดทารายงานเพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว พร้อมทั้งมีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน นักศึกษากาหนดหัวข้อเฉพาะด้านที่จะต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษาในการกาหนดหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งให้คาชี้แนะตลอดการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เคทโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BBAIS219 หัวข้อพิเศษในการพัฒนาซอฟต์แวร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล