เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development Techniques

เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพที่สังคมพึงประสงค์
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเองและการพัฒนาบุคลิกภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่พัฒนาสมบูรณ์
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทสังคม อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารระหว่างบุคคล สุขภาพจิตและการปรับตัว
3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ กิจกรรมในชั้นเรียน สรุปสาระได้เป็นแผนภาพความเข้าใจ 1 10
2 รู้ถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ การจัดทำแผนภาพสรุปความเข้าใจ 3 10
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ สรุปเป็นแผนภาพได้ 5 10
4 รู้จักเทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพ เขียนอธิบายเป็นแผนผังความรู้ได้ 6 10
5 เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บุคลิกภาพ สอบกลางภาค 7 10
6 รู้จักมารยาทสังคม และการนำไปใช้ การฝึกปฏิบัติมารยามทางสังคมรูปแบบต่างๆ 10 10
7 รู้จักอิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเข้าใจวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล ทำแผนภาพสรุปความคิดได้ 13 10
8 เกิดความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตและการปรับตัว การแสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 14 10
9 เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพไปใช้ สอบปลายภาค 15 10
10 จิตพิสัย มีความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบง่นที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา สังเกต บันทึก 1-14 10