การออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์

Creative Fashion, Textile, and Jewelry Design

1.1 เพื่อให้มีทักษะการพัฒนางานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ในเชิงสร้างสรรค์
    1.2 เพื่อให้มีทักษะการออกแบบงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ในเชิงสร้างสรรค์
    1.3 เพื่อให้สามารถประยุกต์งานออกแบบงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับให้เป็นแบบร่วมสมัย
    1.4 เพื่อให้สามารถประยุกต์งานออกแบบงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับจากต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
    1.5 เพื่อให้สามารถประยุกต์งานออกแบบงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับให้มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบัน
    1.6 เพื่อเห็นคุณค่าของงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
เพื่อให้เนื้อหาของรายวิชามีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการสอนทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams และเรียนในชั้นเรียน  รวมถึงการตรียมความพร้อมในการศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับโดยประยุกต์ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การประยุกต์งานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย  แนวทางการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม  และการนำเสนองานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
             Practice designing fashion, textile, and jewelry using creativity. Designing fashion, textile, and jewelry using local cultural capital. Creating various forms of creative fashion, textile, and jewelry design. Guidelines of creative fashion, textile, and jewelry design applying appropriate innovation, including a presentation on creative fashion, textiles, and jewelry design.
3.1 อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียนทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams
    3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาทั้งในชั้นเรียนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.2.1 บรรยายและสอดแทรกทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางด้านงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์
           1.2.2 บรรยายถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานเป็นกลุ่ม และความรู้เรื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์
1.3.1  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ขณะอยู่ในชั้นเรียนและปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ รวมถึงการตรวจสอบเวลาเรียน และการตรงเวลาของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ในการเข้าชั้นเรียน
          1.3.2  ตรวจสอบผลงานศึกษาค้นคว้า การอภิปรายเป็นกลุ่ม
1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
           3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.2.1 ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงานทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ
2.2.2 สอนบรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams  ที่สัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานออกแบบ
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
           1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
           3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงานทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ
2.2.2 สอนบรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams  ที่สัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานออกแบบ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   สอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาคทั้งในชั้นเรียน และระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากโจทย์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ
2.3.2   สอบปฏิบัติย่อยระหว่างภาค ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ในเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีวิจารณญาณ
4) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
1) สาธิตการปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams แล้วให้ นักศึกษาศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
  2) สาธิตการปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams แล้วให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในงานออกแบบ
3.3.1   สอบปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากผลงานที่เคยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.3.2   ผลงานหรือชิ้นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams
2)   มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
1) มอบหมายงานรายกลุ่ม รูปแบบของรายงาน หรือกิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์
2) มอบหมายงานปฏิบัติออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์ เป็นรายกลุ่ม
4.3.1  ประเมินจากผลงานที่ร่วมกันอภิปราย  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams
4.3.2  ประเมินจากงานปฏิบัติกลุ่ม หรือกิจกรรมกลุ่ม ที่มอบหมายทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams 
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
1) มอบหมายให้นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลโดยจากอินเตอร์เน็ต และหนังสือด้านออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ รวมทั้งสาธิตการนำเสนอผลงานออกแบบ
            2) สอนแบบสาธิตให้นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ที่ต้องมีการคำนวณตัวเลขและการใช้สื่อสารสนเทศช่วยการสืบค้น
1) ประเมินผลทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในผลงานปฏิบัติด้านออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
            2) ประเมินผลงานปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากการใช้การคำนวณตัวเลขและสื่อสารสนเทศช่วยการสืบค้น รูปแบบต่างๆ
1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติงานทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
สอนปฏิบัติ หรือสาธิตทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง หรืออาจสอนโดยใช้การทำโครงงานที่เน้นการแก้ปัญหาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ในงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์
ประเมินผลจากผลงานออกแบบของนักศึกษาที่ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ทำตามตัวอย่างจากคำแนะนำ หรืออาจประเมินผลจากผลงานออกแบบทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ที่ได้จากการทำโครงงานออกแบบที่เน้นการแก้ปัญหา
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAATJ156 การออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 1.1 สอบปฏิบัติกลางภาค ในชั้นเรียน 1.2 สอบปฏิบัติปลายภาค ในชั้นเรียน 9 และ 17 สป. 9 ร้อยละ 10 สป.17 ร้อยละ 10
2 3.1 4.1 และ 5.1 2.1 การปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams 2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นในชั้นเรียน และผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams 2.3 ความสามารถในการวิเคราะห์งาน ผลงานการศึกษาค้นคว้า พฤติกรรมการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ Ms Teams ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 70
3 1.1 3.1 สังเกตการเข้าชั้นเรียน / ความตั้งใจในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams 3.2 สังเกตความรับผิดชอบในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams 3.3 สังเกตการแต่งกาย ในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
1.หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2556. การคิดเชิงสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
นิติ นิมะลา และ ธนสิทธิ์ จันทะรี การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสำริดบ้านเชียง  
          ด้วยเทคโนโลยีสามมิติ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9(3) กรกฎาคม2560
อรัญ  วานิชกร  องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย : การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย รายงานการวิจัย
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, ๒๕๕๒. “ทุนวัฒนธรรม” เอกสารปาฐกถา พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พี. เพรส
อรุณี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, ๒๕๕๔. “ทุนทางวัฒนธรรมในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” รายงาน
            การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๔. มปพ.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.2557, “ศิลปะร่วมสมัย” (ออนไลน์), สืบค้นจาก  http://www.ocac.go.th/index.php? (วันที่สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2556)
สุภาวี ศิรินคราภรณ์. 2550, “ศิลปะเครื่องประดับกายสัมผัสกับการสักการะทางจิตวิญญาณ” วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ ฉบับที่ 2/2550 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (หน้า 33-45) .
สุภาวี ศิรินคราภรณ์. 2553, “แนวทางการพัฒนาเมืองสวยด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : กรณีศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแห่งชุมชนบ้านแม่หมีใน จังหวัดลำปาง กับพัฒนาการการสร้างสรรค์สุนทรียภาพของเครื่องประดับชาติพันธุ์ร่วมสมัย” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
สารานุกรมวิกิพีเดีย. 2557, “ศิลปะร่วมสมัย” (ออนไลน์) สืบค้นจาก th.wikipedia.org/wiki/
            (วันที่สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2556)
จอมจรัญ มะโนปัน. 2555, “การประยุกต์ลวดลายศิลปะปูนปั้นวัดจุฬามณีเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเงิน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก”วิทยานิพนธ์ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
ธนกฤต  ใจสุดา. (2556) “การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ชาวเขา
            เผ่าเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาบ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน” วิทยานิพนธ์
            ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ทวีศักดิ์  มูลสวัสดิ์. 2556, “นักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทย” นิตยสาร I-Design
           ฉบับที่ 133 พฤศจิกายน – ธันวาคม หน้า (20-25).
รสชง ศรีลิโก.“เครื่องประดับ” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 34 เรื่องที่ 4 (e-book) (ออนไลน์), สืบค้นจากhttp://kanchanapisek.or.th/kp6 . (วันที่สืบค้น 1 ธันวาคม 2556).
2.1  ภาพตัวอย่างรูปแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
2.2 ข้อมูลจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมะดับ เชิงสร้างสรรค์ริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป)
2.3  ข้อมูลด้านสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 
3.1 ข้อมูลจากสารานุกรมที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
   3.2 ข้อมูลจากห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ  
.3 ข้อมูลจากเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
      1.2 แบบประเมินผลผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
       2.1   การสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
       2.2   การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
       2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
       2.4   การตรวจผลงานของนักศึกษา ที่เป็นผลการปฏิบัติงานออกแบบในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
     3.1 ทบทวนเนื้อหา และวิธีการสอนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด
     3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams ที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาและผลงานตามที่มอบหมาย
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     5.2   การประชุมกรรมการประจำหลักสูตรในชั้นเรียนและออนไลน์ Ms Teams เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา