ระบบอาณัติสัญญาณ และการควบคุมการเดินรถ

Railway Signaling System and Train Control

1: เพื่อให้นักศึกษาแสดงการสื่อสารระหว่างทีม เพื่อดำเนินการปฏิบัติงานด้านอาณัติสัญญาณอย่างรับผิดชอบ มีวินัย ปลอดภัย และรักษาความสะอาด (sPLO1.1, 1.3, 1.6)
2. เพื่อให้นักศึกษาช่วยเหลือกันดำเนินการปฏิบัติงานด้านอาณัติสัญญาณให้ลุล่วง ด้วยความยุติธรรมไม่เอาเปรียบ ไม่ละเมิดผลงานผู้อื่น (sPLO2.1, 2.2)
3.เพื่อให้นักศึกษาจดจำหลักการพื้นฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ (sPLO3.1)
4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมในงานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถได้ (PLO5)
1. เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย
2. เพื่อปรับการสอนให้เหมาะสมตามความต้องการของ นักศึกษา หรือผู้ใช้บัณฑิต 
ความรู้เบื้องต้นด้านการบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบรางองค์ประกอบของการควบคุมในการเดินรถ ไฟสัญญาณ ระบบสัญญาณประจําที่ระบบทำสัญญาณหรือสัญญาณหางปลา ลักษณะของระบบอาณัติสัญญาณสมัยใหม่ การตรวจจับตําแหน่งของรถไฟ การควบคุมรถไฟเบื้องต้น ระบบควบคุมรถไฟ ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง การซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณระบบสื่อสารเบื้องตนในระบบขนส่งทางราง
1
1. ดำเนินการปฏิบัติงานด้านอาณัติสัญญาณอย่างรับผิดชอบ มีวินัย ปลอดภัย และรักษาความสะอาด (sPLO1.1, 1.3, 1.6) 2. ช่วยเหลือกันดำเนินการปฏิบัติงานด้านอาณัติสัญญาณให้ลุล่วง ด้วยความยุติธรรมไม่เอาเปรียบ ไม่ละเมิดผลงานผู้อื่น (sPLO2.1, 2.2)
1. ชี้แจงกฏที่ต้องปฏิบัติร่วมกันก่อนเรียน อธิบายผลกระทบถ้าขาดวินัย ปฏิบัติงานด้วยความประมาท และไม่รักษาความเป็นระเบียบ พร้อมทังตกลงร่วมกันถึงการหักคะแนนถ้าไม่สามารถทำตามได้
2. ชี้แจงเหตุผลในการช่วยกันทำงาน การสื่อสารกันในกลุ่มด้วยเหตุผลและเป็นระบบ จะทำให้งานบรรลุ
3. ชี้แจงผลกระทบจากการละเมิดผลงานผู้อื่น และเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ให้นักศึกษายอมรับตกลงข้อลงโทษหากไม่สามารถทำตามได้
1.ประเมินจากพฤติกกรมการช่วยเหลือกันอย่างยุติธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ ความตรงเวลาและรักษาเวลาปฏิบัติ
2.ประเมินจากความซื่อสัตย์ และใหักคะแนนในกรณีไม่ซื่อสัตย์
3.ประ้เมินจากพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติการอยู่ และความสำเร็จของการปฏิบัติการ
4.ประเมินจากการรักษาความเป็นละเบียบและความสะอาดหลังปฏิบัติการ
1. (sPLO3.1) สามารถจดจำหลักการพื้นฐานความรู้เบื้องต้นด้านการบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบขนส่งทางราง องค์ประกอบของการควบคุมในการเดินรถ ไฟสัญญาณ ระบบสัญญาณประจําที่ ระบบทำสัญญาณหรือสัญญาณหางปลา ลักษณะของระบบอาณัติสัญญาณสมัยใหม่ การตรวจจับตําแหน่งของรถไฟ การควบคุมรถไฟเบื้องต้น ระบบควบคุมรถไฟ ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง การซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณระบบสื่อสารเบื้องต้นในระบบขนส่งทางราง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
1. บรรยาย ผ่านสื่อสารสนเทศ (ภาพฉายบนจอ เขียนบนกระดานหรือบนสื่ออิเล็กทรอนิค หรือเปิดวีดีโอสาธิต)
2. ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาขณะนั้น ตอบข้อสงสัยระหว่างเรียน 
3. มอบหมายงาน แบบฝึกหัดทดสอบความจำ แสดงการอธิบายด้วยการพูดหรือเขียนตอบ ระหว่างคาบเรียน และการบ้าน
4. สอบวัดความรู้แบบ สอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1.ความถูกต้องของการแสดงผลการตอบ ด้วยการพูดหรือเขียนอธิบาย ระหว่างคาบเรียน
2.ความถูกต้องของแบบฝึกหัดระหว่างเรัยน การบ้าน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1.(sPLO3.1) สามารถจดจำเนื้อหาที่ได้รับจากการอธิบาย การสาธิตเชิงบรรยาย ระหวา่งเรียน มาและประยุกต์ปฏิบัติงานที่คล้ายกันได้
1. บรรยาย ผ่านสื่อสารสนเทศ (ภาพฉายบนจอ เขียนบนกระดานหรือบนสื่ออิเล็กทรอนิค หรือเปิดวีดีโอสาธิต)
2. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม ระดมความจำที่ได้รับจากการบรรยายสาธิต ในการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
3. แนะนำให้นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน
1. การดำเนินงานประยุกต์ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนอย่างเป็นระบบและเป็นทีม
2. ความถูกต้องของขั้นตอน การดำเนินการปฏิบัติ และประสิทธิภาพความสมบูรณ์ของงานที่ทำ
1. สามารถสื่อสารระหว่างทีมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเพื่อให้งานสำเร็จร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (sPLO2.1, 2.2)
1. แนะนำให้นักศึกษาสื่อสารกัน ตลอดเวลาปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตามแผน ช่วยกันลดความผิดพลาด แนะนำตักเตือนเมื่อทำผิดขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1.พฤติกรรมการสื่อสารกันอย่างมีเหตุผล และเสมอภาค
PLO5
1.สามารถคำนวณพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการกำหนดค่าควบคุมระบบอาณัติสัญญาณ และการเดินรถได้
2.สามารถใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมในการตรวจสอบหรือวัดค่าได้
สาธิตวิธีคำนวณผ่านสือสารสนเทศ จากนั้นมอบหมายแบบฝึกหัดให้ นศ.ทำเอง ออกมาแสดงวิธีคิดหน้าห้อง เพื่อเข้าใจ ขั้นตอนและจดจำวิธีการคำนวน
1. ความ ถูกต้อง ของขั้นตอนการคำนวณและคำตอบ
2.ความถูกต้องของการเลือกเครื่องมือวัด
3.ความถูกต้องของการวัดค่า
1. สามารถดำเนินงานเป็นทีมเพื่อวางแผนงานปฏิบัติร่วมกันให้งานบรรลุเป้าหมายได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
1. จัดกลุ่มให้นักศึกษา กำหนดให้ระดมความคิดวางแผนงานอย่าเป็นขั้นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียม 
2. แนะนำให้ ช่วยเหลือกัน คอยเตือนหรือคอยสนับสนุนด้านข้อมูลที่ครอบคลุมร่วมกัน 
1.พฤติกรรมการคิดริเริ่ม และการออกความคิดเห็น การรับฟังมติ รายบุคคล
2.การดำเนินงานตามแผน ตามบทบาทส่วนบุคคลและส่วนรวม การช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 5 1 2 1 1 2 1 2 1 2
1 ENGRT303 ระบบอาณัติสัญญาณ และการควบคุมการเดินรถ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การวัดผล sPLO1.1, 2.2 1.ประเมินจากพฤติกกรมการช่วยเหลือกันอย่างยุติธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ ความตรงเวลาและรักษาเวลาปฏิบัติ 2.ประเมินจากพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติการอยู่ และความสำเร็จของการปฏิบัติการ 3, 5, 8, 11, 13, 16 5%
1 การวัดผล sPLO1.3 1.ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความตรงเวลา ทั้งเข้าเรียนและส่งงาน 4.ประเมินจากการรักษาความเป็นละเบียบและความสะอาดหลังปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10%
1 การวัดผล sPLO1.6 1.ประเมินจากการรักษาความสะอาดหลังเรียน/ปฏิบัติการ 2.ประเมินจากการรักษาความปลอดภัยขณะปฏิบัติการ 3, 5, 8, 11, 10, 13, 16 5%
4 sPLO2.1 1.ประเมินจากความซื่อสัตย์ และใหักคะแนนในกรณีไม่ซื่อสัตย์ 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 9, 7, 10%
6 sPLO3.1 1.ความถูกต้องของการแสดงผลการตอบ ด้วยการพูดหรือเขียนอธิบาย ระหว่างคาบเรียน 2.ความถูกต้องของแบบฝึกหัดระหว่างเรัยน การบ้าน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15 (คะแนนวัดความรู้ย่อย) 9, 17 (สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน) คะแนนวัดความรู้ย่อย 10% สอบกลางภาคเรียน 15% สอบปลายภาคเรียน 15%
7 PLO5 1. ความ ถูกต้อง ของขั้นตอนการคำนวณและคำตอบ 2.ความถูกต้องของการเลือกเครื่องมือวัด 3.ความถูกต้องของการวัดค่า 3, 5, 8, 11, 13, 16 10%
ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบขนส่งทางราง