เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

Computer Technology for Art and Creative Design

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย กระบวนการในการผลิต  และบูรณาการนวัตกรรมมัลติมีเดียในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและการออกแบบ
ไม่มี  ทำการสอนครั้งแรก
ศึกษาและฝึกปฎิบัติหลักการ  แนวคิด ของสื่อมัลติมีเดีย กระบวนการขั้นตอนการผลิต  วิเคราะห์  ประเมิน และบูรณาการนวัตกรรมมัลติมีเดียในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
     1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
     1.2.1 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
     1.2.2 เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องความระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
     1.3.1 การขานชื่อ และการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา
     1.3.2 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
     1.3.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
     2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
     2.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
     2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้หลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนคือ แบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative) และการสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
     2.2.2 มอบหมายให้ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรวบรวมงานปฏิบัติในรูปแบบ แฟ้มสะสมงานส่งปลายเทอม
     2.2.3 มอบหมายงานกลุ่มโดยใช้หลักการปฏิบัติตามหัวข้อหรือประเด็นที่กำหนด พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     2.3.1 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดผลงานภาคปฏิบัติ
     2.3.2 ประเมินจากผลการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
     2.3.3 ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     3.1.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
     3.1.2 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
     3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดและการประพฤติปฏิบัติ
     3.3.2 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์
     3.2.3 ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานหน้าชั้นเรียน
     3.2.4 การศึกษา ค้นคว้ารายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
     3.3.1 ประเมินจากการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การค้นคว้ารายงานและการนำเสนอผลงาน
     3.3.2 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
     4.1.1 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
     4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ตัวอย่างผลงาน
     4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล
     4.2.3 การนำเสนอผลงานหลังจากฝึกปฏิบัติ
     4.3.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
     4.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
     5.1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
     5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
     5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีอภิปราย
     6.1.1 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
     6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
     6.2.1 ทำการปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จากลักษณะงานจำลอง
     6.2.2 ทำการปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตามรูปแบบและแนวทางของตนเอง
     6.3.1 ประเมินจากผลงานรายบุคคล
     6.3.2 ประเมินจากผลงานปฏิบัติกลุ่ม
     6.3.3 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
     6.3.4 ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล