ปัจจัยด้านการตลาดกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Marketing Factors for Packaging Design

กลวิธีแบบแผนทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด แรงผลักดันจากลูกค้า การเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด และการพัฒนาแบบสำรวจทางการคลาด เพื่อสรุปแนวคิดก่อนการออกแบบ
1. เข้าใจหลักการและแผนงานทางการตลาด
2. รู้ปัจจัยกำหนดกลไกลทางการตลาด
3. เข้าใจปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลวิธีแบบแผนทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด แรงผลักดันจากลูกค้า การเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด และการพัฒนาแบบสำรวจทางการคลาด เพื่อสรุปแนวคิดก่อนการออกแบบ
ตามความเหมาะสม รายกลุ่มหรือรายบุคคล ที่นักศึกษานัดหมาย
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.3.1   การเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
        2.1.1 รู้หลักการและแนวโน้มทางการตลาด
        2.1.2 รู้ปัจจัยกำหนดกลไกลทางการตลาด
        2.1.3 เข้าใจปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 มอบหมายงาน และให้มีการนำเสนอรายงาน
2.2.3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
2.3.1   ประเมินจากงานปฏิบัติและการนำเสนองานที่มอบหมาย
2.3.2   มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
สามารถคิด และวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามหลักการที่ได้รับมอบหมาย
3.2.1   มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.3.1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
4.1.1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออก
4.1.3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยงานที่มอบหมาย
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ศึกษาข้อมูล
4.2.2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
4.3.1  การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอผลงาน
4.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4.3.4  การทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด     
5.1.1   ทักษะความรู้พื้นฐานด้านแผนการตลาดและการบริหารการตลาด
5.1.2   การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด
5.1.3   ทักษะด้านการตลาดเพื่อใช้กำหนดงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
5.2.1   บรรยายภาคทฤษฎี
5.2.2   ศึกษางานกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์
5.3.1   ประเมินจากการนำเสนองาน
5.3.2   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
5.3.3   ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี
        6.1.1   มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
        6.1.2   มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
        6.1.3   มีการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
6.2.1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
6.2.2   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อรายวิชาที่ศึกษา
6.3.1   งานที่มอบหมาย
6.3.2   ผลการสอบภาคทฤษฎี
6.3.3   สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชองต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อน่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ลงานตน
1 BAAPD114 ปัจจัยด้านการตลาดกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8, 17 60%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 13, 14 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1, 3, 4, 5, 6, 16 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี 2, 7, 10, 12 10%
- การบริหารการตลาดยุคใหม่.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2552.
- การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา. สุทธยา สมสุข, พ.ศ.2556.
- การตลาดเพื่อความยั่งยืน. นธกฤต วันต๊ะเมล์. โรงพิมพ์แห่งมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2561.
- การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา. อดุลย์ จาตุรงคกุล. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.2551.
- พฤติกรรมผู้บริโภค. ชูชัย สมิทธิไกร. ซีเอ็ดยูเคชั่น, พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562.
- องค์ประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ จาก http://prasittichaidba4.blogspot.com/2013/03/blog-post_23.html วันค้นคืน 12 มิถุนายน 2566
- การตลาดแบบตรงประเด็นโดยใช้กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์แบบสัมผัสได้ว่าสินค้ามีคุณภาพพรีเมียม จาก https://www.wisdompak.com/บทความ/การตลาดแบบตรงประเด็นโด/วันคืนค้น 11 มิ.ย. 66
- บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขาย https://www.bkkpaperbox.com/content/12060/บรรจุภัณฑ์-เครื่องมือการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขาย วันคืนค้น 11 มิ.ย.2566
- ปิดการขายด้วยบรรจุภัณฑ์ที่โดนใจ จาก https://www.bangkokbanksme.com/en/packaging-design-techniques-suitable-consumers วันคืนค้น 10 มิ.ย. 66
– วิธีการทำแบบสำรวจการตลาด จาก https//th.wikihow.com/ทำแบบสำรวจการตลาด (วันค้นคืน 13 เม.ย. 2566)
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
4.1  การทวนสอบจากคะแนนผลงานของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ