การออกแบบบรรจุภัณฑ์

Packaging Design

1. กระบวนสร้างมโนทัศน์ความคิดสร้างสรรค์ 2. หลักการออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ     3. การหาแนวคิด เปรียบเทียบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาด   4. ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และฝึกปฏิบัติการแนวความคิดสร้างสรรค์ หลักการ และกระบวนคิดเชิงออกแบบ รูปแบบ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับวิถีชีวิตกับยุคปัจจุบัน
ที่มาและความหมาย ความสำคัญของมโนทัศน์ความคิดสร้างสรรค์ หลักการออกแบบ แนวคิด รูปแบบ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายบุคคลที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 1.1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
 
สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักออกแบบ ปลูกฝังงานพื้นฐานเพื่อฝึกความมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ให้นักศึกษาทำงานรายเดี่ยว หรือฝึกความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียนและการแต่งกาย 1.3.2  ประเมินจากการพฤติกรรมการปฏิบัติการและการสอบ 1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.1.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 2.1.3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 ถ่ายทอดทฤษฎี หลักการ และการนำไปใช้ใ ช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา 2.2.2 เน้นให้นำความรู้ที่ทันสมัย เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1  ประเมินจากการวิเคราะห์แนวคิดก่อนออกแบบ 2.3.2  การปฏิบัติประเมินจากการออกแบบ องค์ประกอบ  และการอธิบายด้วยภาพนำเสนองาน
3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน 3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 3.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
 ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
 ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
4.1.1  มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.1.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2.1   จัดกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมที่เน้นการมีปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เหมาะสมตามกิจกรรม 4.2.2   สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 4.2.3  สอดแทรกกรณีศึกษา ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
4.3.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษารายบุคคล หรือขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม 4.3.2  ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย 4.3.3  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงาน หรือความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.3  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
5.2.1   จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร 5.2.2   จัดการเรียนการสอนที่สืบค้นข้อมูล และเทคโนโลยีในการนำเสนองาน 5.2.3   จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอผลงาน
    5.3.1   ตรวจสอบกระบวนการคิดจากการปฏิบัติการ     5.3.2   ตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง     5.3.3  ทักษะการฟัง และการพูด จากการทำงานรายเดี่ยว หรือกลุ่มในการปฏิบัติการ ทักษะการเขียน การอ่านจากการเขียนรายงานภาคเอกสาร และผลการปฏิบัติ
6.1.1  มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
   6.2.1 เชื่อมโยงความรู้ ความสัมพันธ์ในศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแตกต่าง
  6.3.1 ประเมินจากการนำมาใช้ทั้งทางตรง และทางอ้อม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ใน การสร้างสรรค์ผลงานตน
1 BAAPD102 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2 และ 1.1.3 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย การตรงต่อเวลา 1-16 10
2 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, และ 3.1.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 18 30
3 3.1.2, 4.1.3, 5.1.1 และ 6.1..1 ผลงานภาคปฏิบัติ 1-16 60
1.1 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์  (2546) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 1.2 ท้องถิ่นอินเตอร์ (2564) บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ กรุงเทพฯ.  1.3 ออกแบบให้โดนใจ (2548) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 1.4 เส้นทางเพื่อนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ (2560) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
การกระตุ้นระหว่างผู้สอน และผู้เรียน ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ให้เข้าใจเป้าหมายของการทำงานในวิชา การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2.1 ผลการสอบ และผลงานภาคปฏิบัติ 2.2   จากการประเมินของนักศึกษา
3.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวน และปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
4.1 มีการประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 มาวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น