ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

History of Interior Architecture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแบบสถาปัตยกรรมภายในตะวันตกและตะวันออกในสมัยประวัติศาสตร์ เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในสามารถจำแนกลักษณะเฉพาะรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย รูปทรง วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง และลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมภายในตะวันตกและตะวันออกแต่ละสมัย รวมทั้งเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
เพื่อให้เกิดความทันสมัยเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง ได้อย่างกว้างขวาง
ศึกษางานสถาปัตยกรรมภายในตะวันตกและตะวันออกในสมัยประวัติศาสตร์ ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายใน ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ เครื่องเรือน และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมภายใน
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนในชั่วโมงแรก
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
อบรม นศ.เพื่อให้ตระหนักถึงความมีวินัย ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา

2 มอบหมายงานกลุ่มเพื่อพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียน พฤติกรรมการพัฒนาทางด้านความมีวินัย ขยัน อดทน รับผิดชอบในการทบทวนบทเรียน พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน การดูแลห้องเรียนและสภาพแวดล้อม

4 พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1 บรรยาย อภิปราย จำลองสถานการณ์ สอบถามเพื่อทบทวนความรู้
2 มอบหมายงานกลุ่ม
3 สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1 สอบเก็บคะแนนรายสัปดาห์ ด้วยข้อสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏี
.2 ผลงานที่มอบหมายมีความเข้าใจในเนื้อหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
3 การอภิปรายในชั้นเรียน และ การนำเสนอผลงาน เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี
1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
1 บรรยายโดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
2 อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาปัญญา
3 มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าและวิเคราะห์ร่วมกัน
1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่วัดความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
2 ผลงานที่นำเสนอมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
1 มอบหมายงานกลุ่ม
2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
1 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3
1 BARIA202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียน พฤติกรรมการพัฒนาทางด้านความมีวินัย ขยัน อดทน รับ ผิดชอบในการทบทวนบทเรียน พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน การดูแลห้องเรียน และ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษา ทุกสัปดาห์ 10%
2 ความรู้ สอบเก็บคะแนนรายสัปดาห์ ด้วยข้อสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏี ผลงานที่มอบหมายมีความเข้าใจในเนื้อหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี การอภิปรายในชั้นเรียน และ การนำเสนอผลงาน เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี 1-7 และ 10-16 20%
3 ทักษะทางปัญญา สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่วัดความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผลงานที่นำเสนอมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 9 และ 18 60%
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกต/การทำรายงานกลุ่ม/การรายงาน ทุกสัปดาห์ 10%
-Mary Jo Weale,Environtal interior.Macmillan Publishing. Co.Inc.1982
-Sembach:Leuthauser:Gossel,Furniture Design.Tachen.1991
- Phyllis Bennett Oates,The Story Of Western Furniture.The Herbert Press
-Winand Klassen,History of Western Architecture.San Carlos Publications.1990
- Mary Gilliatt,Period Style.Little brown and company.1990
-Bauhaus Archive ,Magdalena Droste,Bauhaus1919-1933.Benedikt Taschen.1993
-John F. Pile, History of Interior Design, Laurence King, 4th edition.2013
-Michael Fazio, World history of Architecture, Laurence King, 3rd edition.2013
History of Interior Architecture
http://www.furniturestyles.
http://www.galerieversailles.com
 
http://www.artsz.org
http://www.adriennechinn.co.uk
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์ผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอกสาขา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่ มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ