เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Dairy and Dairy Products Technology

1.  รู้ความสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบและสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และจุลินทรีย์ของน้ำนม 
2.  เข้าใจการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม  
3.  รู้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนม
4.  มีทักษะเกี่ยวกับกรรมวิธีการแปรรูปน้ำนมและผลิตภัณฑ์
5.  รู้วิธีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและสมบัติทางฟิสิกส์ เคมีและจุลินทรีย์ของน้ำนม ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำนม กระบวนการแปรรูปน้ำนมและผลิตภัณฑ์  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ
Study on milk composition, their physicochemical and microbiological properties; factor affecting to dairy quality; processing; analysis and quality control of dairy and dairy products
สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
2. ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
3. กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอสามารถดูรายละเอียดวิธีการสอนแต่ละแบบได้ในเว็บไซค์งานพัฒนาหลักสูตร
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.ไม่มีการทุจริตในการสอบ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1) บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้อ่านและสรุปบท ความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดทำเป็นรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1) สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบ
2) ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน
3) การนำเสนอสรุปการอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.4  มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
1) บรรยายและอภิปรายผลการทดลองร่วมกัน
2) การมอบหมายให้นักศึกษาทำนำเสนอผลการศึกษาโดยวิเคราะห์ให้เป็นเหตุเป็นผล 
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบเน้นการใช้สถานการณ์
2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน การอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน
3) โครงการกลุ่ม
4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม
1) มอบหมายงานกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole – class Discussion) 
1) ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานที่ทำเป็นกลุ่มหรือโครงงาน
2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และ นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1) ประเมินผลจากโครงการกลุ่ม การนำเสนองาน และการสังเกต
2) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานในภาคปฏิบัติเป็นกลุ่มร่วมกันปฏิบัติในห้องทดลอง
2) ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัย
1) รายงานผลการปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการทดลองและวิจารณ์ผลเป็นไปตามหลักทฤษฎี
2) สังเกตขณะทำการทดลอง ทักษะการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) การซักถามขณะปฏิบัติ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1
1 BSCFT119 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ข้อที่ 1.3, 2.1, 2.3, 5.6, 6.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบปากเปล่า 9 17 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 60
2 ข้อที่ 1.5, 2.1, 2.3, 3.4, 4.1, 5.2, 6.1 การนำเสนอ การมีส่วนร่วมอภิปราย เดียว และกลุ่ม การปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการการสรุปผลจาการทดลอง ตลอดภาค การศึกษา ร้อยละ 30
3 ข้อที่ 1.3, 1.5, 2.1, 4.1 เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน งานมอบหมาย และจิตพิสัย ตลอดภาค การศึกษา ร้อยละ 10
นิธิยา  รัตนาปนนท์. 2557. เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 206 หน้า.
นิรนาม. 2550. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์สำหรับครูและบุคคลทั่วไป. ฝ่ายพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ.
  สมจิต สุรพัฒน์. 2549. ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
          นรินทร  ทองศิริ , 2531   เทคโนโลยีอาหารนม   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วรรณา  ตั้งเจริญชัย . 2538 ปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม  สหมิตรออฟเซท กรุงเทพฯ.
Early, R. 1998. The technology of dairy products. 2nd ed. Blackie academic and professional, UK.
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  ตั้งคำถามระหว่างบรรยายเพื่อกระตุ้นการแสดงออกทางความคิด  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง โดยดูจากผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา หรือฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาและวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
1) ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงรายวิชาทุก 6 เดือน หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4