การสลักดุนโลหะ

Metal Embossing

            1.1  รู้หลักการเกี่ยวกับอุกรณ์เครื่องมือในการสลักดุน
            1.2  รู้หลักการเกี่ยวกับการเครี่ยวชันในการสลักดุน
            1.3  เข้าใจการผลิตชิ้นงานจริงจากการสลักดุนโลหะภาพนูนต่ำ
            1.4  มีทักษะในการปฎิบัติการสลักดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
          เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุกรณ์เครื่องมือในการสลักดุน รู้หลักการเกี่ยวกับการเครี่ยวชันในการสลักดุน รวมถึงเกี่ยวกับทักษะในการปฎิบัติการสลักดุนโลหะรูปแบบต่างๆ ในรายวิชาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล
            ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการสลักดุน การเคี่ยวชัน การสลักดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
practices perparing of equipment and tools for the metal embossing the process of metal embossing , dammar boiling, various froms of mrtal embossing.
 -    อาจารย์ผู้สอน ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน  
 -    อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
1.1.1   มีทัศคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.2.1   ให้ความสำคัญในระเบียบวินัยการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตรงเวลา
         ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นตามระเบียบที่เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2   บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของการเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการเคี่ยวชันรวมถึงการสลักดุนในรูปแบบต่างๆ ในรายวิชามีการแสดงความคิดเห็น  สร้างทัศนคติต่อวิชาชีพขึ้นรูปโลหะด้วยงิธีการสลักดุนในงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับได้และความยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.2.3    มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม  
1.3.1    การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม (ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน)
1.3.2    พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่นและความใส่ใจของนักศึกษาในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการเรียนการทำงานกลุ่มและรายบุคคล
 
           2.1.1 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.2.1   บรรยาย อภิปราย โดยผู้สอนใช้สื่อที่หลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการออกแบบ (ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน)
2.2.2   มอบหมายงานให้ทำการออกแบบค้นคว้า รายบุคคล  วิเคราะห์เพื่อแก้ไข ปัญหาผลิตภัณฑ์ โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ผลงานศิลปะได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
2.3.1   การสอบกลางภาคเรียน (ด้วยรูปแบบออนไลน์) 
         และปลายภาคเรียน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)
2.3.2   ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติออกแบบและการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.3   ประเมินจากรายงานจากการศึกษาดูงาน
3.1.4  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
3.2.1   มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลการสลักดุนโลหะวิเคราะห์  สังเคราะห์และสรุปผล  พร้อมทั้งการนำเสนองาน  โดยอภิปรายเดี่ยว การร่วมแสดงความคิดเห็น (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)
3.2.2  ส่งเสริมการเรียนรู้รู้จากการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ผลงานตามจุดประสงค์  
    3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  การปฏิบัติงานการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน  จากความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
 4.1.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
        ประสิทธิภาพ
4.2.1  จัดกิจกรรมการนำความรู้การสลักดุนโลหะ การทำงานแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
4.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
4.3.1 ประเมินจากการร่วมจัดกิจกรรม และการรายงานผลของการจัดกิจกรรม
4.3.2 พิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามการทำงาน
       ร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ
5.1.1  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้  การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตำราเอกสารและสื่อสังคมนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานนำเสนอผลงานกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
5.2.2   เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอรูปแบบวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ  (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)
5.3.1 ประเมินจากผลการหาข้อมูลที่ถูกต้องจากวิธีการและเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร 
5.3.2 ประเมินจากอธิบายเหตุผลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ     
           6.1.3  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 
6.2.1   สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตามกระบวนการสลักดุนโลหะ การเตรียมอุปกรณ์ใหม่เหมาะสมกับงานและใบงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   
6.3.1  ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานที่มอบหมาย
6.3.2  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 1 2
1 BAATJ150 การสลักดุนโลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2 2.1.4 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9/17 สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 15% สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 15%
2 3.1.1 3.1.2 คุณภาพผลงานจากการปฏิบัติ - สับดาห์ที่ 1-10 และ 11-13 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประเมินโดยให้นักศึกษาส่งผลงานเป็นไฟล์อิเลคทรอนิคให้อาจารย์ผู้สอน - สัปดาห์ที่ 14-16 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้นักศึกษาส่งผลงานหลังในชั้นเรียน สับดาห์ที่ 1-10 และ 11-13 สับดาห์ที่ 14-16 สับดาห์ที่ 1-10 และ 11-13 สัดส่วนการประเมิน 50% สับดาห์ที่ 14-16 สัดส่วนการประเมิน 10%
3 1.1.1, 4.2.1,4.2.2 การเข้าชั้นเรียน การทำงานรายบุคคล และผลการทำงาน ความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดภาคการศึกษา 10%
‘สลักดุน ภูมิปัญญาเชิงช่าง จากอดีตสู่ปัจจุบัน’ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้

 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)

     1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2.2 การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียน
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
         หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
     3.1 ทบทวนเนื้อหา และวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด
     3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียน
          เต็มเวลา)
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียน รู้ในวิชา โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบผลการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 การประชุมกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา