การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย

Contemporary Jewelry Design

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ทั้งศิลปะเครื่องประดับและเครื่องประดับแฟชั่น การออกแบบข้ามวัฒนธรรม ประเด็นสำคัญและอิทธิพลของเครื่องประดับในบริบทของวัฒนธรรมและสังคมร่วมสมัย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล