คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Computer Aided Architectural Drafting

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจหลักการ  วิธีการและสามารถปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา     ให้ความตระหนักในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   2. ความรู้      ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อเป็นนำโปรแกรมไปปรับใช้กับวิชาที่เกี่ยวข้อง   3. ทักษะและปัญญา  ฝึกทบทวนปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเพื่อนำไปใช้ในวิชาที่เกี่ยวข้อง   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    จัดกลุ่มเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน โดยแบ่งงานในความรับผิดชอบเพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มและสรุปการทำงานภายในกลุ่ม   5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการาสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงการประยุกต์โปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาหลักการ วิธีการและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม 1.2.2 ปฏิบัติการใช้โปรแกรม 1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้โปรแกรมภายในห้องเรียน
2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย ปฏิบัติการใช้โปรแกรม การนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นหาแนวทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินผลจากผลงานในการใช้โปรแกรม
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำงานเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการใช้โปรแกรม 3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้งาน
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรม 3.3.2 วัดผลจากการประเมินผลงานการใช้งานโปรแกรม
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ตัวอย่างการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการเรียนการสอน หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษษไทย หรือภาษษต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำมาปฏิบัติการใช้โปรแกรม 5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากงานการใช้โปรแกรมและรูปแบบการนำเสนอ 5.3.2 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแลความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BARAT401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3 สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 8, 17 20%, 20%
2 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3, 5.1-5.3 การนำเสนอผลงานจากการทดสอบการใช้งานโปรแกรม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3, 5.1-5.3 สังเกตจากการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม ประเมินจากผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 1.1-1.3, 3.1, 4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
คู่มือโปรแกรม AutoCAD
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากผลงานของอาจารย์