การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Research for Tourism and Hospitality

1.1 เพื่อศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและความจำเป็นในการทำวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1.2 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรูปแบบในการทำวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึง การสร้างเครื่องมือ การทดสอบความตรงและความเที่ยง ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะประเด็นปัญหาที่จะนำมาทำวิจัย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์วิจัยได้เป็นอย่างดี
 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคนิคการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย  การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย
8 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
 บทบาทในการพัฒนาผู้เรียนในมีความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเน้นประเด็นสำคัญคือ จรรยาบรรณนักวิจัย
 
 
 วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และ มอบหมายงาน โดยสอดแทรกการอธิบายจริยธรรมของนักวิจัย ไปกับการเรียนการสอนในเนื้อหา  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ เช่น การนำเสนอหัวข้อ  การอภิปรายปัญหาร่วมกันในชั้นเรียน
 
          - สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบต่องาน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและตรงเวลาพฤติกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ดูความสนใจและความกระตือรือร้นของนักศึกษา             - ประเมินผลจากคุณภาพของรายงานการวิจัย รูปเล่มสมบูรณ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการทำวิจัย โดยมีประเด็นปัญหาที่จะทำการศึกษาและการนำเอาความรู้ไปคิดสร้างหัวข้อโครงการวิจัย เข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย การแปลผล ตีความ และการเขียนรายงานวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง           
            - การบรรยาย             - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา               - ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการแปลผลการศึกษา             - การฝึกเขียนสรุปผลการวิจัย และการเขียนบทคัดย่อ
            - ทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์
พิจารณาจากการเก็บคะแนนจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การนำเสนอโครงร่างการวิจัย  และผลงานหรือรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การฝึกคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยการนำเอาความรู้และความเข้าใจไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ผู้สอนจะทำหน้าที่บรรยายในแต่ละหัวข้อ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีทำกิจกรรมกลุ่ม
 สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานที่ได้มอบหมาย และประเมินจากแบบฝึกหัด  การทดสอบวัดความรู้และทักษะ  จากงานที่ได้รับมอบหมาย
- การนำเสนองาน ส่งงาน และการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน ตลอดภาคเรียน          - การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่วิจัย กับชุมชน หรือนักท่องเที่ยว
   ให้นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลในงานของตน และ สรุปงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
 พิจารณาจากการสอบโครงร่างและเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
  นักศึกษาสามารถใช้ อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูล มีการนำเสนองานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟัง การอ่าน และการเขียน  โดยเน้นไปยังทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และเอกสารประกอบงานวิจัย รวมถึงจัดการข้อมูล ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ หรือ สถิติเพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล งานวิจัย  
ศึกษาค้นคว้า  ให้นักศึกษานำเสนอโครงร่างการวิจัย และทำรายงานการวิจัย
พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีวิจัย
ผู้เรียนมีกระบวนการในการทำวิจัยถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้ศึกษามา สามารถดำเนินตามกระบวนการในทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด
บรรยายกระบวนการวิจัย และ มอบหมายงานให้ส่งตามเวลา เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ  
คุณภาพของผลงานหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละคน จากการสังเกตและสอบโครงร่างและนำเสนอผลการวิจัย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล