งานมัคคุเทศก์

Tour Guiding

  
          1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานของการเป็นมัคคุเทศก์
          1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารในการจัดนำเที่ยว พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
          1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติด้านการนำชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและตามเส้นทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด
          1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อธุรกิจการท่องเที่ยว และมีจรรยาบรรณในการเป็นมัคคุเทศก์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ข้อปฏิบัติในการทำงานของการเป็น มัคคุเทศก์ที่ดี และนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติสายงานอาชีพด้านมัคคุเทศก์  
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาต่างๆที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้อย่างแท้จริงผ่านการปฏิบัติจริงในสถานที่ท่องเที่ยว
   องค์ประกอบพื้นฐานและปรัชญาของงานมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ จัดเตรียมเอกสาร พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า การรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว การพูดในที่ชุมชนการประสานงานห้องพักโรงแรมและรถบริการนำเที่ยว ฝึกปฏิบัตินำชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและตามเส้นทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด เน้นการบรรยายข้อมูลประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ ศาสนา การเมืองการปกครอง เทศกาลงานประเพณีของไทย โดยใช้ภาษาต่างประเทศและมีการบูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิธีการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2 ชั่วโมง
1.1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในด้านการเป็นเจ้าบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
1.1.2 มีบทบาทความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
1.1.3 ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
1.1.4 มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม
1.1.5 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
         1.2.1 ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในวันที่กำหนด
          1.2.2 สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกครั้ง โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีน้ำใจและเห็นใจผู้อื่น
          1.2.3 อาจารย์ปฏิบัติการสอนโดยสนับสนุนให้นักศึกษารู้หน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในขณะทำงานกลุ่มและในชั้นเรียน
           1.3.1 การสังเกตและตรวจสอบดานวินัยในชั้นเรียน อาทิ การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงงาน เปนตน
           1.3.2 ประเมินจากการพฤติกรรมที่แสดงออกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
           1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและในการทำงานกลุ่ม อาทิ การอภิปรายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
         มีความรู้ด้านการนำเที่ยว บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ ของการเป็นมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้ และสามารถใช้ดำเนินกิจกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปฎิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวได้
          2.2.1 บรรยายและอภิปรายหัวข้อและรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint และ Video ประกอบการบรรยาย
          2.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษานำความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวมาประยุกต์ในกิจกรรมด้านการนำเที่ยว
          2.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน      
         2.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอโดยการรายงาน
         2.3.2 ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและเนื้อหา
         2.3.3 ประเมินจากคำตอบข้อสอบอัตนัยที่เน้นถามข้อมูลจำเป็นต้องใช้ในการนำท่องเที่ยวและ การดำเนินกิจกรรมด้านการนำเที่ยว
       มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง ร่วมกับการฝึกคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
          3.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวประกอบ
          3.2.2. ตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน
          3.2.3. วิเคราะห์และอภิปรายปัญหา โดยการทำงานกลุ่ม โดยแยกหน้าที่ให้แต่ละคน 
          3.2.4. การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
        พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอและวิธีการนำเสนอหน้าห้องเรียนโดยสามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้  ประเมินจากประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติ
           การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
           ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม จัดทำเส้นทางนำเที่ยว และปฏิบัติการนำเที่ยวจริงโดยต้องมีลูกทัวร์ร่วมเดินทางไปด้วยโดยแสดงบทบาทสมมุติในการเป็นผู้นำเที่ยวตามเส้นทางของแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
           พิจารณาจากการปฏิบัติด้าน บทบาทหน้าที่การเป็นมัคคุเทศก์  การนำเที่ยว  การดูแลนักท่องเที่ยว รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.1.1 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้ทักษะภาษาไทยในการสื่อสาร ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในฐานะมัคคุเทศก์
5.1.3 นักศึกษาใช้ระบบการสื่อค้นข้อมูลทั้งในห้องสมุด และทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และนำมาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
           5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง การเขียนในกลุ่มผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
           5.2.2 สอดแทรกการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในการเรียนการสอนทุกครั้ง   
           พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถนำเสนอหน้าห้องเรียน สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้ และประเมินผลจากการออกทัวร์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้าน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH110 งานมัคคุเทศก์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 งานที่ได้รับมอบหมาย/กรณีศึกษาและจิตพิสัย ชิ้นงาน ความเข้าใจ และความตั้งใจ ตลอดภาคการศึกษา 20
2 ฝึกภาคปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จำนวน 3 เส้นทาง ข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอหน้ารถ สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจได้ ตลอดภาคการศึกษา 20
3 สอบปลายภาค ข้อสอบอัตนัย 9 30
4 สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัย และ เติมคำ 18 30
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ ชรินทร์  วรกุลกิจกำธร. (2558).  หลักการมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 2  นนทบุรี : หจก.เฟิร์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
ฉนัทชั  วรรณถนอม. (2552). การวางแผนและการจัดนำเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพ:บริษทั วริัตน์เอ็ด ดูเคชั่น จำกัด    
https://thai.tourismthailand.org/
https://www.immigration.go.th/index
http://www.customs.go.th/
https://www.dot.go.th/home
เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา A 80 – 100 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 90 -100 %  B+ 75 - 79 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน และสอบปลายภาคได้ 85 - 89 % B 70 - 74 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 75 - 84 %  C+ 65 - 69 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 70 - 74 % C 60 - 64 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 60 - 69 %  D+ 55 - 59 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 55 - 59 % D 50 - 54 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 50 - 54 % F 0 - 49 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 0 - 49 %
          ให้นักศึกษากรอกข้อมูลแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน
          ผลที่ได้รับจากการสรุปแบบสอบถาม มาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
          นำข้อมูลที่ได้รับจากการสอนเทอมปัจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมต่อไป