สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์

Cooperative Education in Plant Science

เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้แล้ว นักศึกษาจะสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม                 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ      1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ             สิ่งแวดล้อม 1.2 ด้านความรู้      1.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา      1.3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ      1.3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      1.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี      1.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ      1.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      1.5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม      1.5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง             เหมาะสม      1.5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.6 ด้านทักษะพิสัย      1.6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง      1.6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ      1.6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ 
เพื่อจัดการบริหารสหกิจศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาในสถานที่สหกิจศึกษา และนักศึกษา เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาในสถานที่สหกิจศึกษา สามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนักศึกษาสามารถบรรลุผลเรียนรู้ตามที่กำหนด
การฝึกปฏิบัติงานด้านเกษตรในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเป็นการฝึกปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว และทำงานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในสาขาเกษตรศาสตร์ การจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการนำเสนอ และการประเมินผลโดยพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ
 

มีความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องควบคุมมากเกินไป มีความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน มีบุคลิกภาพและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น
 1.การเตรียมความพร้อมโดยการจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบ วินัย คุณธรรมที่พึงปฏิบัติก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.การนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุมให้นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
ประเมินพัฒนาการของตนเองโดยนิสิตสหกิจศึกษา การประเมินจากผลการประเมินนิสิตสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ การประเมินจากการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษาและนิสิต 
 

อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ทางวิชาการเพียงพอที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมาย (ในระดับที่นิสิตจะปฏิบัติได้) มีความชำนาญในด้านปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนามการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความรู้ในการจัดทำรายงานวิชาการตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ตามภารกิจของสถานที่สหกิจศึกษาที่สหกิจศึกษา 2 เรียนรู้เทคนิควิธีการทำงานในสถานที่สหกิจศึกษารวมทั้งระบบการบริหารงาน
1 นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน
2 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จากรายงานสหกิจศึกษา
สามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา เสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่กำหนด มีความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการไปใช้ในงานที่ปฏิบัติได้ มีวิจารณญาณและการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีการจัดการและวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถเริ่มต้นทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลในการแก้ไข วิเคราะห์สรุปผลการศึกษา/ปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะโดยจัดทำเป็นรายงานสหกิจศึกษา
1 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลความสอดคล้อง ของความรู้ทางทฤษฎีกับการทำงานจริง 2 สามารถแสดงแนวคิดในการนำความรู้ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้เหมาะสม รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กำหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ และนิสิต ประเมินจากการนำเสนอผลปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานของนิสิต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ควรมีการพัฒนา มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี มีการแสดงความมีส่วนร่วมกับองค์กร มีการตอบสนองต่อการสั่งการ ยินดีรับคำสั่ง คำแนะนำ คำวิจารณ์ และปรับตัวตามคำแนะนำ ข้อเสนอแนะนั้น มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้งานและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.1 จากการไปสหกิจศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในสถานประกอบการได้และมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 4.2 เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เข้าใจชีวิตการทำงาน สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.3 มีความสามัคคี วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมในฐานะนักศึกษาสหกิจศึกษา     แก้ไข
4.1 ประเมินการเรียนรู้จากพนักงานพี่เลี้ยงจากการสอบถาม 4.2 ประเมินพฤติกรรม พนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานผู้ร่วมงานอื่นๆ 4.3 ประเมินการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม โดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 สามารถใช้ความรู้มานำเสนอข้อมูล และหาข้อสรุป ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 5.2 มีความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นทั้งเชิงสังคมและวิชาการ ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งการนำเสนอด้วยปากเปล่าและการเขียนรายงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม
5.1 การมอบหมายให้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ 5.2 การฝึกการนำเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน  และในการประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษา 5.3 ในการนำเสนอ ผลการแก้ปัญหามีการใช้ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้อง
1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
1 มอบหมายการปฏิบัติงาน 2 ในงานมอบหมายเป็นไปตามข้อกำหนด 3 งานที่ปฏิบัติมีความชัดเจน
1 สามารถปฏิบัติงานได้ 2 การฝึกการนำเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน  และในการประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล