ผู้ประกอบการฟาร์มพืช

Crops Farm Entrepreneur

- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการในระบบฟาร์ม  เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้    ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติ รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นการนำรายวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมานำมาปรับและนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป้นผู้ประกอบการที่ดี   
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล