ออกแบบทัศนศิลป์

Visual Design

- เพื่อให้นักศึกษารู้จักทฤษฎีของการออกแบบจัดองค์ประกอบศิลป์ในทัศนธาตุต่างๆ   - มีทักษะในการจัดองค์ประกอบทั้งงาน 2 มิติและ 3 มิติ - มีทักษะในการผสมผสานงานทัศนศิลป์ทุกแขนง - มีความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของงานองค์ประกอบศิลป์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ทางงานสถาปัตยกรรม   - เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆในหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรมต่อไป พร้อมทั้งเพิ่มแนวคิดรวมถึงตัวอย่างประกอบการเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้น โดยใช้องค์ประกอบมูลฐาน และหลักการออกแบบทางศิลปะเพื่อสร้างสรรค์งาน 2 มิติ และ 3 มิติ
-   อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Social Media โดยผู้สอนได้ตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียน -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) -   อาจารย์ประจำรายวิชาสามารถให้คำปรึกษาด้วยระบบออนไลน์ได้
1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2.2 ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้
2.3 มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้
2.4 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
2.5 สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3.1 มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
3.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.4 มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
3.5 มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
4.3 มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.4 มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านความรู้ 2.ด้านทักษะ 3.ด้านจริยธรรม 4.ด้านลักษณะบุคคล
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้ - มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านทฤษฎี ข้อกำหนดและกฎหมายวิชาชีพ และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาทางศิลปะสถาปัตยกรรมหรือสถาปัตยกรรมภายใน - เข้าใจและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบ เขียนแบบเบื้องต้น ให้ได้ตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมทางศิลปะ สถาปัตยกรรมหรือสถาปัตยกรรมภายใน - มีความรู้ในการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบ เขียนแบบ และนำเสนอผลงานในงานสถาปัตยกรรมภายใน - สอนแบบบรรยายร่วมกับการอภิปราย - การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) - การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) - การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) - การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน - การฝึกปฏิบัติด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะความ ชำนาญมากยิ่งขึ้น ตลอดภาคการศึกษา 30 เปอร์เซ็น
2 ด้านทักษะ - มีทักษะการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอย่างสร้างสรรค์ - มีทักษะในการนำเสนอแบบรูปรายการประกอบการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายในด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ - มีทักษะในการวางแผนระบบการทำงานภายในองค์กร มีความเข้าใจข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน - มีการบรรยายทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารประเภทต่าง ๆ - มีการศึกษาดูงาน ทั้งภายในหรือต่างประเทศ - การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจาก case study และการนำเอาไปใช้ในการออกแบบ - การศึกษาตัวอย่างของเอกสารประกอบการก่อสร้างงาน - เน้นการฝึกปฏิบัติงานโดยมีโครงการเป็นฐาน (Project Based Practice) - การวิพากษ์ในชั้นเรียน (Class Discussion) ตลอดภาคการศึกษา 30 เปอร์เซ็น
3 ด้านจริยธรรม - มีความใฝ่รู้และรับผิดชอบต่อสังคม - มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ ต่อผู้ใช้บริการสังคมและสิ่งแวดล้อม - การกำหนดเกณฑ์การเข้าชั้นเรียน - การบรรยายคุณธรรม จริยธรรมก่อนการเรียน - กำหนดเกณฑ์การส่งงาน - มอบหมายงานในชั้นเรียน - การกำหนดงานแบบกลุ่ม - นำข้อกำหนดวิชาชีพมาบูรณาการกับการเรียนการสอน - ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดภาคการศึกษา 20 เปอร์เซ็น
4 ด้านลักษณะบุคคล - มีมนุษยสัมพันธ์ มารยาทสังคม บุคลิกภาพที่ดี - การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การกำหนดเกณฑ์การเข้าชั้นเรียน - การบรรยายคุณธรรม จริยธรรมก่อนการเรียน - กำหนดเกณฑ์การส่งงาน - มอบหมายงานในชั้นเรียน - การกำหนดงานแบบกลุ่ม - นำข้อกำหนดวิชาชีพมาบูรณาการกับการเรียนการสอน - ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดภาคการศึกษา 20 เปอร์เซ็น
องค์ประกอบศิลป์ของ ชะลูด นิ่มเสมอ ออกแบบเบื้องต้น BASIC DESIGN ของ นพวรรณ หมั้นทรัพย์ ความเข้าใจในศิลปะของ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ พจนานุกรมศัพท์ศิลป อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ความรู้ทั่วไปของศิลปของ โชดก เก่งเขตกิจ ออกแบบลวดลาย ORNAMENT DESIGN  ของสิทธิศักดิ์  ธัญศรีสวัสดิกุ
-
-เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะ
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- นักศึกษาสามารถร่วมให้คะแนนของเพื่อนร่วมชั้นเรียน จากการนำผลงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน - ผลการเรียนของนักศึกษา - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน - การสร้างโจทย์ใหม่ๆในแต่ละหัวข้อการศึกษาให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความน่าสนใจ สนุกสนาน และท้าทายการพัฒนาทักษะของตนเอง
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
 
การสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การตัดสินผล
- ปรับปรุงรายวิชา หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - สร้างโจทย์ที่น่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ