วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2

Materials and Construction Technology 2

เข้าใจวิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาและคาน เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ใช้กับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาและคาน มีทักษะในการเขียนแบบก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาและคาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในความเข้าใจวิธีการก่อสร้าง  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างและสามารถเขียนแบบก่อสร้างที่ใช้กับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาและคาน   
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ กรรมวิธีการก่อสร้าง องค์ประกอบและรายละเอียดของอาคาร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ระบบเสาและคาน  งานบริเวณ งานไม้แบบ งานคอนกรีตและการบ่ม งานทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต  งานเหล็กเสริมคอนกรีตและลวดผูกเหล็ก พื้นคอนกรีตเทในที่และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป งานก่อและวัสดุก่อฉาบปูน งานฝ้าเพดาน งานฉนวนกันความร้อน งานตกแต่งผิวส่วนต่างๆของอาคาร โครงหลังคาเหล็กและวัสดุมุงหลังคาที่เหมาะสม  หลังคาดาดฟ้า รอยต่อในการก่อสร้างอาคาร วัสดุก่อสร้างที่เป็นผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมและระบบการก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป งานโลหะ งานกระจก งานระบบช่องเปิด การป้องกันความร้อน ความชื้นและการรั่วซึม การป้องกันสนิม งานทาสี ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล  การระบายอากาศและการปรับอากาศ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ระบบเสาและคาน
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) หลังจากการสอนออนไลน์เสร็จในแต่ละสัปดาห์  
- อาจารย์จัดเวลาทํากิจกรรมเสริมประกอบการเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาตามโอกาสอันสมควร  
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพในรายวิชา สอนให้มีระเบียบวินัย ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการปฎิบัติวิชาชีพ ด้านการเขียนแบบ 1.2.2 กําหนดระยะเวลาการส่งงาน สร้างความมีวินัยในการทํางานให้กับนักศึกษา  
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน  และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ  ในงานที่มอบหมายให้  
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2.2.1  มีการบรรยาย และให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มอบหมาย เพื่อมานําเสนอในรูปแบบรายงาน และนําเสนอผ่านระบบออนไลน์ 2.2.2 พานักศึกษาออกไปเรียนรู้ลักษณะงานจริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่  
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล รายงาน 2.3.3 ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ 2.3.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานเขียนแบบ โดยนําหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้ ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ  
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3.2.2 มอบหมายให้นักศึกษา สืบค้นหาเทคโนโลยีในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้สรุปสังเคราะห์กระบวนการ เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อออนไลน์  
3.3.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย ในการปฎิบัติงานเขียนแบบในแต่ละสัปดาห์ 3.3.2 ประเมินจากผลงานในการนําเสนอและค้นคว้าข้อมูลที่ได้มอบหมาย พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมในการทํางาน และการแก้ปัญหาในการทํางาน  
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2 สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2 การปฏิบัติการเขียนแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2.3 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้ารายละเอียดของอาคารสาธารณะ การนําตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้าง หรือ บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และหรือ การทําหุ่นจําลองทางโครงสร้างอาคาร 4.2.4 การนําเสนอรายงาน  
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2.1 มอบหมายงานเขียนแบบ 5.2.2 สามารถสืบค้นข้อมูล โดยไม่จํากัดในเรื่องของการสืบค้น และเทคนิคในการนําเสนองานเขียนแบบ  
ประเมินผลจากการค้นคว้าหาข้อมูล และการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ  
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
6.2.1 มีการบรรยาย เนื้อหา ลักษณะการเขียนแบบที่ถูกต้องตามกระบวนการและเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ 6.2.2 มอบหมายให้นักศึกษา เขียนแบบตามงานที่ได้มอบหมายในแต่ละสัปดาห  
ประเมินผล ตามงานที่มอบหมายให้ ตามใบงานในแต่ละสัปดาห์  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทัหษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT302 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 9, 17 15%, 15%
3 ด้านทักษะทางปัญญา การปฏิบัติงานเขียนแบบ, ประเมินจากผลงานเขียนแบบ , มอบหมายงานให้ค้นคว้า ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมอภิปรายและเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองานที่ได้จากการค้นคว้า ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ด้านทักษะพิสัย ใช้หลักการการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง ตามใบงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
จรัญพัฒน์  ภูวนันท์.  อาคารสูง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
_______________.  การก่อสร้างด้วยเหล็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง, 2543.
เฉลิม   สุจริต.  วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ชิง,  ฟรานซิส ดี.เค., ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ  แปลจาก Building  Construction  Illustrated  โดย ทัต  สัจจะวที. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
มาลินี  ศรีสุวรรณ,  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
สิทธิโชค  สุนทรโอภาส, เทคโนโลยีอาคาร.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2543.
สุภาวดี  รัตนมาศ.  หลังคาในงานสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2543.
Architecture Gallery, Sketch up.  (Online).  Available: http://www.sketchup.com/product/gallery.php?gid=89#top (Access date: 13 April 2003).
Angus,MacDonald, J.  “Long-span Structures,”  Architecture week.  (Online).  Available: http://www.architectureweek.com/2003/0326/building_1-2.html                  (Access date: 26 March 2003).
Arcila,Martha,T.  Bridges.  Spain : Atrium International, 2002.
Bagenal,Philip.and Meades,Jonathan.  Great Buildings.  UK : Salamander Books, 1990.
Gossel,Peter.and Leuthauser,Gabriele.  Architure in the Twentieth Century.  Germany : Benedikt Taschen, 1991.
Salvadori,Mario.and  Heller,Robert.  Structure in Architecture.  New Jersey : Prentice-Hall,  1963.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่สาขาฯ ได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
5.3  ปรับกลยุทธ์การสอน เพิ่มการศึกษาดูงาน และส่งเสริมการประกวดแบบ