ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส

Microprocessors and Interface

1.1 เข้าใจสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
1.2 เข้าใจหลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์, รีจีสเตอร์,  หน่วยควบคุมอินพุตและเอาท์พุต หน่วยความจำ 
1.3  รู้หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และชิพซัพพอร์ต 
1.4  เข้าใจหลักการติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอก
1.5  ประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในงานควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้ 
1.6  เข้าใจหลักการ การแปลงจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก 
1.7  เข้าใจในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบทั้งวงจรและโปรแกรม 
1.8  ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 
1.9  การประยุกต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการสอนรายวิชาการออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรม และโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งเครื่อง การต่อประสานและการจัดการหน่วยความจำ การต่อประสานและการจัดการรับเข้าและการส่งออก การเข้าจังหวะ ภาษาเครื่องและภาษาแอสแซมบลี การออกแบบฮาร์ดแวร์และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์
ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับ สถาบัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ และ ไมโครคอนดทรลเลอร์พื้นฐาน รีจีสเตอร์ หน่วยควบคุม อินพุตและเอาต์พุต หน่วยความจำ การสื่อสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยูอาร์ท และเอสพีไอ การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก ฐสนเวลา พูลลิ่ง อินเทอร์รัพท์ เซ็นเซอรสดงผล และการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
3.1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 629
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการนำความรู้ไปใช้งานอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหยดบทบาทสมมติ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2    มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3    ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4     ประเมินลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการนำเสนอโครงงาน การศึกษาค้นคว้า บทความ งานวิจัย สามารถรำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแบบเสนอโครงงาน
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ ศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน Problem-based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดเป็นหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem-based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ จากหลักทฤษฎี
3.2.1 อภิปรายกลุ่ม
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำทฤษฎีเลือกใช้ให้เหมาะสม
3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากประพฤติ
3.3.1 สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดนเน้นข้อสอบที่มีความเข้าใจ วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายงานกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นบทความ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวกับรายวิชา
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤตอกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
5.1.5 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นหว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 การประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักความสำคัญด้านเวลา การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา 6.2.2 มอบหมายงานกลุ่ม และแนะนำให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่กันทำงานในกลุ่มอย่างดี
6.3.1 ประเมินผลการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา 6.3.2 ประเมินผลการทำงานนักศึกษาทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้ทราบว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม และเข้าใจเนื้อหาทีทำทุกคน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันะ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 5 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 6 1 3 4 1 2
1 ENGCE122 ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1-3.4, 5.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 16 10% 25% 10% 25%
2 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1-3.4, 4.4-4.6, 5.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง การทำงานและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.2 , 1.5, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
อภิชาติ  ภู่พลับ. เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller ด้วยภาษา C, Assembly และ Visual Basic. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2552 ธีรวัฒน์  ประกอบผล. การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2545 ธีรวัฒน์  ประกอบผล. ไมโครโปรเซสเซอร์. กรุงเทพฯ : ท้อป,2551 บัณฑิต  จามรภูติ.ทฤษฎีไมโครโปรเซสเซอร์80x86.กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539. สุนทร  วิทูสุรพจน์.การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์.กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537. Appsofttech.พื้นฐานภาษา C สำหรับ Arduino. ผศ.ดร.เดชฟทธ์  มณีธรรม,คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino.กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 
2.1   การสังเกตการณ์เรียนของนักศึกษา 
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1   การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ