หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

Fundamental of Architectural Design

1. ศึกษาและฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ การสื่อสารเชิงเรขนิเทศ การใช้วัสดุและเทคนิคการนำเสนอผลงานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
2. ศึกษาพื้นฐานทางจิตวิทยาสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม พฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้เชิงที่ว่างและพฤติกรรมการใช้ที่ว่างของมนุษย์ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม
3. การสร้างโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน
ยังไม่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพราะเพิ่งเปิดรายวิชานี้เป็นภาคการศึกษาแรก (1/2567)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารเชิงเรขนิเทศ การใช้วัสดุและเทคนิคการนำเสนอผลงานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ศึกษาพื้นฐานทางจิตวิทยาสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม พฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้เชิงที่ว่างและพฤติกรรมการใช้ที่ว่างของมนุษย์ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม การสร้างโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน
5 ชั่วโมง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม โดย
        - อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานการออกแบบ การจัดระเบียบและสัดส่วน การสื่อสารเชิงเรขนิเทศ
        - อธิบายหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน จิตวิทยาสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม พฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้เชิงที่ว่างและพฤติกรรมการใช้ที่ว่างของมนุษย์
        - อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น ที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง ช่องว่าง ช่องเปิด ความทึบ แสงสว่าง วัสดุ พื้นผิวอาคาร บริบทแวดล้อมและลักษณะที่ตั้งโครงการ
        - อธิบายและเปรียบเทียบข้อแตกต่างของการใช้วัสดุและเทคนิคการนำเสนอผลงานทั้ง 2 มิติ , 3 มิติ และประสบการณ์ทางสถาปัตยกรรม
2. อธิบายหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และข้อแตกต่างของวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีในการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม โดย
       - อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพและบริบททางสังคม วัฒนธรรม เพื่อการสร้างโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
- สอนแบบบรรยายร่วมกับการอภิปราย
- การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)
- ผลปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย
- ความถูกต้องสมบูรณ์ของงานที่มอบหมาย
- ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษาบทความและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย
- ผลปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย
1. ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม โดย
- ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดองค์ประกอบให้เกิดองค์รวม 
2. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม
            - เลือกใช้วิธีการ เครื่องมือ ในการนำเสนอรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทั้ง 2 มิติ , 3 มิติ และประสบการณ์ทางสถาปัตยกรรม     
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพและบริบททางสังคม วัฒนธรรม การสร้างโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  
 - มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นผลงานและนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
- การใช้กรณีศึกษา การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
- ผลปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย
- ประเมินการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนจากผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
- ประเมินจากคุณภาพผลงานของผู้เรียน 
- ความถูกต้องสมบูรณ์ของงานที่มอบหมาย
1. ปฏิบัติตามวินัยและความรับผิดชอบพื้นฐาน ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
2. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใช้ทักษะและความรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
- การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง
- ประเมินจากการส่งงานตามกำหนด
- คะแนนจิตพิสัย
- ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำกิจกรรมและการสอบ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ทักษะ (Skills) 3. จริยธรรม (Ethics) 4. ลักษณะบุคคล (Character)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม 1.2 อธิบายหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และข้อแตกต่างของวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีในการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม 1.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม 1.4 อธิบายหลักการ และกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 1.5 อธิบายหลักการ ช้อบังคับ กฎหมาย จรรยาบรรณทางวิชาชีพและคุณสมบัติของสถาปนิกผู้ประกอบการ 2.1 ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม 2.2 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม 2.3 วิเคราะห์และจำลองอาคารโดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม 2.4 สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 2.5 ผสมผสานหลักการ ทฤษฎี และทักษะทางสถาปัตยกรรมเข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 3.1 เลือกใช้กฎหมายและข้อบังคับทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3.2 ให้ความร่วมมือในทีมงาน ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 3.3 ยอมรับคุณค่าทางความคิดและทรัพย์สินทางปัญญา 3.4 ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล เคารพในสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น 4.1 ปฏิบัติตามวินัยและความรับผิดชอบพื้นฐาน ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา 4.2 อธิบายและสื่อสารกับผู้อื่นด้วยความรู้และทักษะทางสถาปัตยกรรม 4.3 มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใช้ทักษะและความรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 4.4 ริเริ่มพัฒนางานสถาปัตยกรรมด้วยการคิดอย่างมีระบบ
1 BARCC407 หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ (Knowledge) - อธิบายหลักการ องค์ประกอบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม ตลอดปีการศึกษา 40%
2 ทักษะ (Skills) - งานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า - นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดปีการศึกษา 30%
3 จริยธรรม (Ethics) ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดปีการศึกษา 10%
4 ลักษณะบุคคล (Character) - การเข้าชั้นเรียน - การส่งงาน - การเข้าสอบตรงต่อเวลา ตลอดปีการศึกษา 20%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มีกลยุทธ์การประเมิน ดังนี้
-โดยการสอบถาม สนทนา ท้ายคาบเรียน 
- พัฒนาการผลงานของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์
PLO 1 ออกแบบและนําเสนอแบบทางสถาปัตยกรรมบนหลักการ วิธีการ และเทคโนโลยี

1. ผลปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย
2. ความถูกต้องสมบูรณ์ของงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษาบทความและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย
4. ผลปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย
5. ประเมินการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนจากผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
6. ประเมินจากคุณภาพผลงานของผู้เรียน 
7. ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายผล
8. ความถูกต้องสมบูรณ์ของงานที่มอบหมาย

PLO 2 สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบนความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษาบทความและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมายสถานการณ์ที่มอบหมาย
2. ความถูกต้องสมบูรณ์ของงานที่มอบหมาย
 
PLO 3 สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโดยใช้หลักการ และกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม
ไม่มี
 
PLO 4 ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ
1. ประเมินจากการส่งงานตามกำหนด
2. คะแนนจิตพิสัย
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำกิจกรรมและการสอบ
 
 
ยังไม่มี เพราะเป็นวิชาเปิดใหม่
มีการทวนสอบ ดังนี้
- ทวนสอบจากการประเมินผลการเรียน (เกรด) ของนักศึกษา
- ทวนสอบจากกการสอบถามและสัมภาษณ์นักศึกษา โดยการสุ่มหรือในกรณีที่ผลคะแนนไม่ปกติ
ดำเนินการดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการสอนจากคอมเมนต์ของนักศึกษาเป็นประจำทุกปี
- ปรับวิธีการสอน เนื้อหาการเรียนรู้ ให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกปี