การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล

Basic Machine Tool Engineering Training

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล