ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3

Interior Architectural Design 3

1. เพื่อให้นักศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน พื้นที่เพื่อการ พาณิชย์ กรรมและสํานักงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการจริง 2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง องค์ประกอบในการออกแบบ งานระบบที่เกี่ยวข้อง องค์ ประกอบในการออกแบบ งานระบบที่เกียวข้องของอาคารเพื่อการพาณิชย์กรรมและ สํานักงาน 3. เพื่อให้นักศึกษาทําการวิเคราะห์โครงการ ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาจริง และ ศึกษาดูงานจริง 4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านแนวคิดในการออกแบบ สามารถจัดวางผังเครื่องเรือน และออกแบบตกแต่งภายในอาคารเพื่อการพาณิชย์กรรมและสํานักงาน
1. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย 2. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนเน้นศึกษาข้อมูลเฉพาะของพื้นที่เพื่อการพาณิชย์กรรม และสํานักงานก่อนทําการออกแบบ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พื้นที่เพื่อการพาณิชย์กรรม และสํานักงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการจริง โดยใช้กระบวนการ ออกแบบ หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบ แนวความคิด หน้าที่ใช้สอย ความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายใน และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ทําการวิเคราะห์โครงการศึกษา เปรียบเทียบกรณีศึกษาจริง และศึกษาดูงาน
- อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่ว/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน ฝึกให้นักศึกษาออกแบบด้วยการพัฒนาแนวความคิดของตนเองเท่านั้น คุณธรรม จริยธรรมในการสอน ตรวจรายชือนักศึกษาก่อนเข้าเรียนทุกครัง กําหนด ระยะเวลาการส่งงานให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน ฝกให้รู้หน้าที่ในการทํางาน มีความ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3.1 มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.2 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรง เวลา 1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงาน ภายในห้องเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา                                                                                                                    2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 มีการบรรยาย การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างด้วยภาพถ่าย งานตกแต่งภายใน และภาพผลงาน การออกแบบ มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงาน 2.2.2 เน้นหลักการทางทฤษฎีและการ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 2.2.3 ฝึกให้นักศึกษามีการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการให้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี                                                                                                                      2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอ รายงาน และ การนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้ง ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ                                                                                                                        3.1.2 มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
3.2.1 การบรรยาย และใช้กรณีศึกษา หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูล พื้นฐานในการออกแบบ พร้อมยกตัวอย่างในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่ต่างๆ 3.2.2 การมอบให้นักศึกษาค้นคว้าอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น หาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 3.2.3 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดวางผัง และออกแบบพื้นที่ต่างๆภายในทีพักอาศัย
3.3.1 วัดผลจากการประเมินผลงานรายงาน และ การนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ดังนี้                                                                                                                      - รายงานการศึกษาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ - การนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ออกแบบ 3.3.2 สังเกตจากกระบวนการทํางาน และการแก้ปัญหาในการทํางาน ของนักศึกษา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทีต้องพัฒนา                                                                                                                                      4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่ม โดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันทําหน้าที่ผู้นําและผู้ตาม                                                                                                                          4.2.2 ฝึกให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ งานของผู้อืน
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนําเสนองาน 4.3.2 ประเมินจากผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไข ปัญหาอย่าง เหมาะสม
5.2.1มอบหมายงานทํารายงานและการนําเสนอหน้าชั้น เรียนโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 5.2.2 รายงานนําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูล 5.3.2 ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม                                                                                                                            5.3.3 ประเมินจากการอธิบาย การนําเสนอ
6.1.1 มีทักษะในการทําตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนํา 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                                                                                                                                        6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 มอบหมายงานให้ทําตามตัวอย่าง หรือใบงาน 6.2.2 ศึกษาจากการใช้กรณีศึกษา เป็นตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงาน ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 6.2.3 ฝึกให้ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้องด้วยตนเอง
6.3.1 ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ฝึกให้นักศึกษาออกแบบพัฒนาแนวความคิดด้วยตนเองเท่านั้น และสอดแทรกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการสอน ตรวจรายชือนักศึกษาก่อนเข้าเรียนทุกครัง กําหนด ระยะเวลาการส่งงานให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน ฝกให้รู้หน้าทีในการทํางาน มีความ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิง แวดล้อม 1. มีการบรรยาย การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างด้วยภาพถ่าย งานตกแต่งภายใน และภาพผลงาน การออกแบบ มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงาน 2. เน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 3. ฝึกให้นักศึกษามีการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 1. การบรรยาย และใช้กรณีศึกษา หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูล พื้นฐานในการออกแบบ พร้อมยกตัวอย่างในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่ต่างๆ 2. การมอบให้นักศึกษาค้นคว้าอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น หาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 3. การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดวางผัง และออกแบบในพื้นที่ภายในบริเวณต่าง ๆ 1. มอบหมายงานกลุ่ม โดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันทําหน้าที่ผู้นําและผู้ตาม 2. ฝึกให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ งานของผู้อื่น 1. มอบหมายงานทํารายงานและการนําเสนอหน้าชั้น เรียนโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2. รายงานนําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 1. มอบหมายงานให้ทําตามตัวอย่าง หรือใบงาน 2. ศึกษาจากการใช้กรณีศึกษา เป็นตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง 3. ฝึกให้ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้องด้วยตนเอง
1 BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม -มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามา ทํารายงาน อย่างถูกต้องและ เหมาะสม -พฤติกรรมการเข้า เรียน และส่งงานที่ได้รับมอบ หมายตามขอบเขตที่ให้และตรง เวลา -ประเมินผลจากความรับ ผิดชอบในปฏิบัติงาน ภายใน ห้องเรียน ตลอด หลักสูตร 10%
2 ความรู้ - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลัก การและทฤษฏี - ประเมินจาก การนําเสนอ รายงาน และ การนํา เสนอข้อมูลหน้าชัน เรียน ตลอดหลักสูตร 30%
3 ทักษะทางปัญญา - วัดผลจากการประเมินผลงาน รายงาน และการนําเสนอข้อมูล หน้าชัน เรียน ดังนั้น - รายงานการ ศึกษาองค์ประกอบและงานระบบ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ - การนําข้อมูลทที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ออกแบบ - สังเกต จากกระบวนการทํางาน และการ แก้ปญหาในการทํางาน ของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ -ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนําเสนองาน -ประเมินจากผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ -ประเมินจากความถูกต้องในการ ใช้ข้อมูล -ประเมินจากการเลือก ใช้เครื่องมือ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศทที่หมาะสม -ประเมินจากการอธิบายการนําเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 ด้านทักษะพิสัย ประเมินตามสภาพจริงโดย ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- การออกแบบและจัดพื้นที่ Shop - Architects’ Data Shop Spaces 1.จันทนี เพชรานนท์. การทํารายละเอียดประกอบโครงการออกแบบสถาปตยกรรม ภายใน. กรุงเทพฯ :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 2. นภาพรรณ สุทธะพินท . การออกแบบและจัดพืนทีสํานักงาน. กรุงเทพฯ : สํานัก พิมพ์ ส.ส.ท. พิมพ์ครัง ที1,2548 3.พิบูลย์ ดิษฐอุดม. การออกแบบระบบแสงสว่าง. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน ,2545 4.นันทนี เนียมทรัพย์ การออกแบบสํานักงานแนวใหม่เพือสุขภาวะของมนุษย์ (มีนาคม 2553) 5.วิวัตน์ ลิม สวนทรัพย์ การออกแบบ เอกลักษณ์องค์กรและสภาพแวดล้อมภายใน โถงต้อนรับอาคารสํานักงานในธนาคารเพือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส) .กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 6. CRANE DIXON. ARCHITECTS’ DATA SHEETS OFFICE SPACES .uk :Architecture Design and Technology press Firstpublished, 1991 7. Cl Littleeld. Frank M.Rachel and Donald L Caruth. Ofce and Administrative Management. new Delhi : Prentive-Hall of india, 1974 8. การนําเสนอโดยการเขียนโครงการ : www.vcharkarn .com /iesson / 1615 9. การจัดห้องทํางาน STUDY & OFFICE : www.decorreport.com 10. จิรพัฒน์ อุ้ม. มนุษยชาติการจัดพื้นที่และการจัดสภาพแวดล้อมในสํานักงาน : www.pdsci-low.buu.ac.th , 14 พฤศจิกายน 255311. บทความ การออกแบบ. การออกแบบสํานักงาน NOBIC : www.npsfurnitures.com 12. นิรวรรณ จันทรวงค์. ความหมายและความสําคัญของสํานักงาน: www.l3nr.org.th ,2010 13. สํานักงาน (Ofce Chapter1) :www.wbi.mus.ac.th 14. สํานักงาน (Ofce Chapter2) :www.wbi.mus.ac.th 15. อนัญญา อดําคา. หลักการจัดสํานักงานทีเลขานุการควรรู้ : www.13nr.org 16. เอกพงษ์ ตรีตรง. การจัดพืนทีสํานักงาน : www.indesign.th.com : InDesign and Consultant Co.ltd 17. เอกพงษ์ ตรีตรง. การออกแบบสํานักงานแนวใหม่ : www.indesign- consultant.com : InDesign and Consultant Co.ltd 18. อเนกพงศ์ ลิม ศิลา. ขัน ตอนการวางแผนและเขียนโครงการ: site.google.com /prchid tinna butr / akegapong 49-1 19. การออกแบบสถานทีทํางานในสํานักงาน. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน : Kanchanappisek.or.th. 20. สภาพแวดล้อมในการทํางาน .เอกสารประกอบการเรียนวิชา ความรู้เบืองต้นเกียว กับ จิตวิทยาอุตสาหกรรม : http://elearning.aru.ac.th/2512704/soc05/topic4/linkle/print5.htm 21. “บอดี โกลฟ” สํานักงานใหม่ กระตุ้นให้พนักงานทํางานสร้างสรรค์ และ กระตือรือร้น. ศุนย์รวมความรู้เรืองงานดีไซน์. 12 กุมภาพันธ์ 2556. Permalink : http://www.oknation.net/blog/u-sabuy ) 22. ความหมายของลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางาน. https://www.facebook.com/ EnergyAndEnvironmentphlangnganLaeaSingWaedlxm/ posts/458014314217702
1. หลักการและประเภทการออกแบบร้านค้าเบื้องต้น  2. การออกแบบแสงสว่างภายในร้านค้า 3. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ( Principle of Business System) - Banding / Band identity / Retail Management
- เว็บไซต์ ทีเกี่ยวกับการจัดวางผัง และ การตกแต่งร้านค้า
- เว็บไซต์ ทีเกี่ยวกับการจัดวางผัง และ การตกแต่งสํานักงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเปนช่องทางการสื่อสารกับ นักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 3 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัด กิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน   3.3 การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาด หวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 4.2 มีการตั้ง คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน พฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผล สัมฤทธิตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรืองการประยุกต์ ความรู้นี กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ