โครงงานวิศวกรรมโยธา

Civil Engineering Project

1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนโครงการ และดำเนินโครงการได้อย่างมีระบบวิธีวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
-ไม่มี-
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหาปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
- อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการทั้งโดยตรงและระบบออนไลน์ที่ถูกกำหนดไว้อาจารย์ประจำวิชา  
- อาจารย์ให้คำปรึกษาตามตารางนัดหมายที่ระบุไว้ในตารางสอน โดยผ่านทางอีเมล์ หรือระบบออนไลน์ที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะ ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ตรวจสอบการเข้าเรียนทุกครั้ง  และการส่งรายงานประจำสัปดาห์ 1.2.2 ปลูกฝังและส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นำกลุ่มและผู้ตามที่ดี  มีความสามัคคีในการทำงาน 1.2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ   และส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 1.2.4 กำหนดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
1.3.1 พิจารณาจากความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
1.3.3 ตรวจสอบจำนวนการกระทำผิดทางด้านวินัยในช่วงที่เข้าเรียน และปริมาณการกระทำทุจริตในรายงาน
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 มอบหมายให้นักศึกษากำหนดกรณีศึกษา และเก็บข้อมูลจากที่เกี่ยวข้องโดยสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรง
2.2.2 บรรยายพร้อมมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 บรรยายวิธีการเขียนรายงาน การเขียนอภิปราย และการเขียนเชิงเปรียบเทียบ
2.2.4 มอบหมายให้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และจัดทำโครงงาน ส่งตามเวลาที่กำหนด
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบปกป้องต่อหน้าคณะกรรมการสอบปากเปล่า
2.3.3 ประเมินจากคุณภาพและความถูกต้องของรายงาน และโครงงานที่ได้จัดทำ
2.3.4 ประเมินจากรายงานและโครงงานที่ที่นำเสนอ                          
3.1.1 มีความความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.1 บรรยายแนะนำการค้นคว้าและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา
3.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาสรุปความรู้ที่ได้จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
3.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาหาข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ประกอบในการเขียนโครงงาน
3.2.4 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผลงานของนักศึกษาที่นำเสนอ   
3.3.1 พิจารณาจากประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงงาน
3.3.2 พิจารณาจากความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงงานฉบับสมบูรณ์  
3.3.3 พิจารณาจากการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคัมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามรถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 กำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาทำงานร่วมกันในกลุ่ม เพื่อให้นำเสนอโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 กำหนดให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงาน และกำหนดบทบาทของตนเพื่อทำให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
4.2.3 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปติดต่อประสานงานได้
4.2.4 ปลูกฝังให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.5 สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสภาพแวดล้อมต่อไป
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การนำเสนอผลงาน การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.3.2 พิจารณาจากพฤติกรรมการจัดและแบ่งงานในแต่ละกลุ่ม และคุณภาพของงานที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับผิดชอบ
4.3.3 ประเมินจากผลงานที่สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบและจัดทำ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี            
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
5.1.1 อธิบายและมอบหมายให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาใช้ในการแปลความหมาย รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5.2.2 มอบหมายการสร้างเอกสารประกอบการนำเสนอ และเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอโครงงานโดยมีรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
5.3.2 ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ในการนำเสนอ
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 กำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ และให้ส่งงานที่มอบหมายเป็นระยะ
6.2.2 สาธิตการปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ
6.2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานภายในและภายนอก
6.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.2 ประเมินจากผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
6.3.3 ประเมินโครงงานที่นำเสนอโดยพิจารณาจาก การส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา และความถูกต้องของงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.2 - รายงานที่ได้รับมอบหมาย และปริญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ 1-18 10%
2 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 - ผลการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ ได้จาก (1)ความถูกต้องของปริญญานิพนธ์ 50 % (2) การนำเสนอ 50 % (3) การตอบคำถาม 20 % (4) การใช้ประโยชน์ของผลงาน 10% 15 60%
3 1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 1.5 - การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน และพฤติกรรมในช่วงที่เข้าเรียน 1-18 10%
4 6.1, 6.2 - รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติโดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา - ผลประเมินการปฏิบัติงานจาก เพื่อนร่วมกลุ่มโครงงาน 1-18 20%
1. กัณวริช พลูปราชญ์ (2555) วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : ท้อป, 322 หน้า
2. ทวีชัย กาฬสินธุ์ (2561) เอกสารประกอบการสอนวิชาการโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. รายละเอียดการจัดทำปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. สมุดติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ การโครงงาน ภาคการเรียนที่ 1/2564
1. ตัวอย่างปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1. เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา ตัวอย่างเช่น
http://dcms.thailis.or.th/dcms/index.php
http://www.find-docs.com/index.php
http://www.eit.or.th/ejournal.php?siteid=0&option=ejournal&lang=th
http://www.cpacacademy.com/
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php
2. ฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมให้ Access Engineering, ScienceDirect, EBSCO Discovery Service Plus Full Text, ProQuest Dissertation & Theses, ThaiLis, ThaiJo  
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่าน e-mail address หรือระบบออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน  
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และตามคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.2 ประชุมเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในภาคการเรียนก่อนหน้า 3.3 ใช้ระบบออนไลน์เพื่อสอบถาม และประมวลผล ผลการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงลักษณะรายวิชาในภาคการเรียนต่อไป 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก     ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้ 4.1 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพยากรที่จำเป็น ให้อาจารย์ประจำวิชาทำวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน