เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Modern Automotive Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการณ์ของยานยนต์ ได้แก่ เครื่องสันดาปภายนอก เครื่องยนต์สันดาปภายใน ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล