การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการค้าและบริการ

Strategic Management for Trade and Service Business

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจการค้าและบริการ หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ กับการเป้นผู้ประกอบการ
 
เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้จากการประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการค้าและบริการ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และตอบรับกับความต้องการของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจการค้าและบริการ หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การควบคุมกลยุทธ์ แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยในการแข่งขันระดับโลก กรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจการค้าและบริการ Concepts of strategic management for trade and service business; basic principles of internal and external environmant analysis; strategy formulatio at different levels; strategy implementation; change management; strategy controls; guidelines for modern stragegic management in a global competition; case studies of strategic management for trade and service business.
แบ่งการให้คำแนะนำปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล