ระบบปรับอากาศในขบวนรถและการบำรุงรักษา

Rolling Stock Air Conditioning System and Maintenance

1.เพื่อศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับ สมบัติทางไซโคเมตริกและกระบวนการของอากาศ ความสบายในการปรับอากาศในรถไฟ อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถไฟ การประมาณภาระในการทําความเย็นในรถไฟ การควบคุมการทํางานในระบบปรับอากาศ มาตรฐานและคุณภาพของอากาศภายในตัวรถ
2.เพื่อศึกษาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ การวัดความดันสารทำความเย็น การตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ การวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศและการแก้ปัญหา แนวทางการลดพลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศ
ศึกษาเกี่ยวกับ สมบัติทางไซโคเมตริกและกระบวนการของอากาศ ความสบายในการปรับอากาศในรถไฟ อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถไฟ การประมาณภาระในการทําความเย็นในรถไฟ การควบคุมการทํางานในระบบปรับอากาศ มาตรฐานและคุณภาพของอากาศภายในตัวรถ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ การวัดความดันสารทำความเย็น การตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ การวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศและการแก้ปัญหา แนวทางการลดพลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.1.5 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 อธิบายความสำคัญและผลกระทบเนื่องจาก การมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมกับตกลงเงื่อนที่ต้องกระทำร่วมกัน
1.2.2 แนะนำให้แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอธิบายความสำคัญ
1.2.3 มอบหมายการทำงานกลุ่มนั้น ฝึกให้รู้หน้าที่ของตน มีสภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามตามงานต่างๆที่มอบหมาย สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.4 คอยควบคุมดูแล ไม่กระทำการทุจริตในการสอบ การบ้าน การทำงานที่มอบหมายต่างๆ รู้จักการให้เครดิตผลงานของผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งตั้งเงื่อนไขลงโทษร่วมกันเมื่อทำการทุจริต
1.2.5 ให้อธิบายผลกระทบของการรับผิดชอบงานตอนเองต่อภาพรวมของงานกลุ่ม
1.3.1 ให้คะแนนจากการ เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่มอบหมาย ความรับผิดชอบงานเฉพาะบุคลเมื่อทำงานกลุ่ม
1.3.2 ให้คะแนนจากการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ให้คะแนนการทำงานกลุ่ม โดยประเมินจากคะแนนการทำหน้าที่ การรับผิดชอบเฉพาะคน การมีสภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม การแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.3.4 ตัดคะแนนตามความรุนแรงของ การกระทำการทุจริต ด้านการสอบ การลอกการบ้าน การละเมิดผลงานของผู้ร่วมงาน
1.3.5 ให้คะแนนจากผลสำเร็จของงานกลุ่ม ที่เกิดจากงานเฉพาะบุคคลที่ส่งผลต่อผลของงานกลุ่ม
2.1.1 เชิงทฤษฎี
สมบัติทางไซโคเมตริกและกระบวนการของอากาศ
ความสบายในการปรับอากาศในรถไฟ
อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถไฟ
การประมาณภาระในการทําความเย็นในรถไฟ
การควบคุมการทํางานในระบบปรับอากาศ
มาตรฐานและคุณภาพของอากาศภายในตัวรถ
2.1.2 เชิงปฏิบัติ
การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
การวัดความดันสารทำความเย็น
การตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์
การวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศและการแก้ปัญหา
แนวทางการลดพลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศ
2.2.1 การอธิบายผ่านสไลด์ Power Point การเขียนบนกระดาน การยกตัวอย่าง การให้ทำแบบฝึกหัด  การถามตอบตลอดช่วงเวลาที่สอนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ การมอบหมายการบ้านทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เพื่อตรวจอสบความเข้าในในเนื้อหาที่สอน
2.2.2 แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในระบบปรับอากาศจำลอง ฝึกใช้เครื่องมือวัด และเครื่องมือช่างที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการวัดมาวิเคราะห์
2.3.1. การให้คะแนนจากการส่งงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
2.3.2. การสอบย่อย
2.3.3. การสอบกลางภาคเรียน
2.3.4. การสอบปลายภาคเรียน
3.1.1 สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ประยุกต์จากเนื้อหาพื้นฐานเรื่องต่อไปนี้ 
สมบัติทางไซโคเมตริกและกระบวนการของอากาศ
ความสบายในการปรับอากาศในรถไฟ
อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถไฟ
การประมาณภาระในการทําความเย็นในรถไฟ
การควบคุมการทํางานในระบบปรับอากาศ
มาตรฐานและคุณภาพของอากาศภายในตัวรถ
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้เชิงฤษฏีมาใช้ในงานปฏิบัติได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลของการปรับตัวแปรในงานจริง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของระบบปรับอากาศได้
3.2.1 มอบหมายโจทย์ประยุกต์ที่แตกต่างจากตัวอย่าง มอบหมายให้ค้นคว้านอกห้องเรียน ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
3.2.2 ฝึกปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งวัดค่าตัวแปร ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ ของระบบปรับอากาศ
3.3.1 ประเมินคะแนนความถูกต้อง ความคิดสร้างสรรค์ ในโจทย์งานที่มอบหมายดังเนื้อหาข้อ 3.2 โดยประเมินจาก 3.3.1. งานกลุ่มและงานเดี่ยว 3.3.2. การสอบย่อย 3.3.3. การสอบกลางภาคเรียน และ 3.3.4. การสอบปลายภาคเรียน
3.3.2 ประเมินคะแนนความถูกต้อง ของการใช้เครื่องมือวัด การอ่านค่า และการวิเคราะห์ผลจากการเปลี่ยนตัวแปรที่ส่งผลต่อสมรรถนะ ระบบปรับอากาศ
 
4.1.1 รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตาม 
4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับวิชาชีพ 
4.1.3 สามารถริเริ่มแสดงการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง แสดงจุดยืนพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้อื่น
4.2.1 มอบหมายงานและค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2 ให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาของบทเรียน
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นามาเสนอทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4.3.3 ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน
5.1.1 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย 
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.1.3 คำนวณภาระความร้อนของอากาศเย็นและร้อน ด้วยไซโคเมตริก ที่ส่งผลต่อความสบายในการปรับอากาศในรถไฟ
คำนวณเพื่อประมาณภาระในการทําความเย็นในรถไฟ คำนวณสมรรถนะระบบปรับอากาศจากภาระความร้อนของสารทำงาน เพื่อหาค่า COP และ EER
 
5.2.1 มอบหมายงานให้ค้นคว้ากรณีศึกษานอกชั้นเรียน เช่น จากช่องทางออนไลน์ต่างๆ
5.2.2 ให้นำเสนอผลงาน ด้วยสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3 แสดงตัวอย่างการคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน และถูกต้อง
5.3.1 ประเมินจากความเกี่ยวข้อง และความถูกต้องของเนื้อหาที่ นักศึกษาได้ทำการสืบค้นด้วยตนเอง
5.3.2 ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อสารสนเทศที่เหมาะสม ที่ทำให้ผู้รับสื่อเข้าใจง่าย 
5.2.3 การแสดงผลการคำนวณที่มีขั้นตอนและถูกต้อง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4
1 ENGRT106 ระบบปรับอากาศในขบวนรถและการบำรุงรักษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2 2.2,5.4 2.2 6.1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1, 2 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 3, 4 สอบปลายภาค 6 8 9 11 13 17 5% 5% 30% 5% 5% 30%
2 1.3, 2.2, 3.2, 5.2, การส่งงานตามที่มอบหมาย ตรงต่อเวลา รายงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.2,4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
AIR CONDITIONING OF RAILWAY COACHES, ESHANA JAIN,121110131
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://irieen.indianrailways.gov.in/uploads/files/1302522469666-Airconditioning.pdf