องค์การและการจัดการ

Organization and Management

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เข้าใจมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รู้แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ เข้าใจสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ รู้และเข้าใจกระบวนการทางการบริหารจัดการ เข้าใจธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ หน้าที่และกระบวนการทางการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ และเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ หน้าที่และกระบวนการทางการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
To study the business characteristics, the concept and management development and environmental influences the management, administrative functions and processes incluing good governance and social responsibility and business ethics
1 ชม/สป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบกลางภาคเรียน สัปดาห์ที่ 9 25%
2 การสอบปลายภาคเรียน สัปดาห์ที่ 17 25%
3 การทดสอบระหว่างเรียน(Quiz) ทุกสัปดาห์ ตลอดภาคเรียน 20%
4 ใบงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ ตลอดภาคเรียน 20%
5 การเข้าชั้นเรียน (แบบออนไลน์ : โดยลงทะเบียนเรียนในระบบ) ทุกสัปดาห์ ตลอดภาคเรียน 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ลัดดา ปินตา(2566).เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์การและการจัดการ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่.
มานิตย์ มัลลวงค์ (2556) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 12011102 องค์การและการจัดการ(Organization & Management).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่.
พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.  2552.  องค์การและการบริหารจดัการ. นนทบุรี : บ. ธิงค ์บียอนด ์บุ๊คส์ จก
 
 
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
จากเวบไซด์ที่เกี่ยวข้อง   สไลด ์ PowerPoint และ คลิปวีดิโอ ประกอบการสอน 
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์  
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ