การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ

Preparing for Professional Experience

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาทด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาทด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา ทักษะด้านการสื่อสารทักษะ ในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพนักงานที่ดีในสถานประกอบการด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การวางตน ระเบียบวินัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กรที่พึง ปฏิบัติ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับของสถานประกอบการ ความขยันหมั่นเพียร
1.2.2 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในห้องเรียน การเข้าเรียน การส่งงาน และการแต่งกาย
1.2.3 มอบหมายให้ทำงานกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียน
1.3.1 ประเมินผลความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.1.2 ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการ และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 บรรยายเนื้อหาความรู้ ถาม-ตอบ
2.2.2 ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหา
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ แก้โจทย์ปัญหาและนำเสนอเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
2.2.4 แนะนำแหล่งเรียนรู้ขององค์กรวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
2.3.1 ประเมินจากแบบฝึกปฏิบัติ
2.3.2 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันและการนำเสนองาน
2.3.3 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2.1 ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศึกษาและโจทย์ปัญหา
3.2.2 มอบหมายให้ทำงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล
2.3.1 ประเมินจากแบบฝึกปฏิบัติ
2.3.2 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันและการนำเสนองาน
2.3.3 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายให้ทำงานกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียน
4.3.1 สังเกตจากการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน
4.3.2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม (กรณีงานนอกห้องเรียน)
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2.1 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ แก้โจทย์ปัญหาและนำเสนอเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
5.2.2 มอบหมายให้ทำงานกลุ่มโดยกำหนดให้มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือในรูปแบบอื่น
 
5.3.1 ประเมินจากแบบฝึกปฏิบัติ
5.3.2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม
5.3.3 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 2 3 4 5
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบก่อนเรียน คุณภาพงานงการมีส่วนร่วม การนำเสนอผลงาน 1-17 5% 60% 15% 20%
สรินยา สุภัทรานนท์, (2566). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก.
เอกสารประกอบการฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิขศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย
Website ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการบรรยาย
คุณภาพงานและผลการสอบของนักศึกษาระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน สังเกตพฤติกรรมและปฏิกริยาของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอน
การสนทนากลุ่มและการตอบประเด็นซักถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนตามประเด็นที่มหาวิทยาลัยกำหนด สังเกตพฤติกรรมกลุ่มและรายบุคคล ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิดในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
ปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อยู่ภายใต้เนื้อหาของหลักสูตรมากที่สุด
ในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัย
ประสานกับศูนย์สหกิจศึกษาในกิจกรรมเตรียมความพร้อม ประสานกับอาจารย์ในศาสตร์ต่างๆที่มีความชำนาญเฉพาะด้านทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษา วางแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษาในการตอบโจทย์ให้กับสถานประกอบการ