โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร

Swine Nutrition and Feeding

1. รู้กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารของสุกร
2. เข้าใจการย่อย การดูดซึม และเมตาบอลิซึมของโภชนะแต่ละชนิดในร่างกายสุกร
3. เข้าใจความต้องการโภชนะชนิดต่างๆ ของสุกร
4. เข้าใจการประกอบสูตรอาหาร และการให้อาหารสุกรแต่ละระยะ
5. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพนักโภชนศาสตร์สัตว์
เพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสุกรในปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบการผลิตสุกรในทางการค้าซึ่งมีการนำเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการมากขึ้น โดยเฉพาะด้านอาหารและการให้อาหารสุกร
ศึกษากายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารของสุกร การย่อย การดูดซึม และเมตาบอลิซึมของโภชนะแต่ละชนิด ความต้องการโภชนะชนิดต่างๆ ของสุกร การประกอบสูตรอาหาร และการให้อาหารสุกรแต่ละระยะ
จัดให้นิสิตพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
3.1 วันจันทร์ และอังคาร เวลา 15.00-16.30 น. ห้องพักอาจารย์ของสาขาวิชา
3.2 e-mail; - rit6912@hotmail.com
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
3. การสอนแบบบรรยาย
 
1.การฝึกตีความ
2.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
3.การประเมินตนเอง
 
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความ ก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโน โลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2.การสอนแบบบรรยายและ
เชิงอภิปราย
 
1.การนำเสนองาน
2.ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
 
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1.การเรียนแบบสร้างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping)
2.การสอนแบบ Brain
Storming Group
3.การสอนแบบการอภิปราย
กลุ่มย่อย (Small - Group
Discussion)
1.การสังเกต
2.การนำเสนองาน
3. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
4.ข้อสอบอัตนัย
5. ข้อสอบปรนัย
 
˜4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
1. การสอนแบบสถานการณ์
จำลอง (Simulation)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning)
3. จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียนที่นักศึกษา
มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 4.มอบหมายงานกลุ่มและมีการ
เปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจ-
กรรมที่มอบหมาย เพื่อให้
นักศึกษาทำงานได้ร่วมกับ
ผู้อื่น
1.โครงการกลุ่มและรายงานกลุ่ม
2. การนำเสนองาน
3. การประเมินโดยเพื่อน
 
˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.กระบวนการสืบค้น (Inquiry
Process) และแนะนำการ
สืบค้นด้วยเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
2.ใช้ Power point และมีการ
นำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์
เนตร่วมด้วย
 
1.โครงการกลุ่มและรายงานกลุ่ม
2. การนำเสนองานรายงาน
˜6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
˜6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
˜6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
1. การสอนแบบกรณีศึกษา
(Case Studies)
2. การสอนแบบสถานการณ์
จำลอง (Simulation)
3. การสอนแบบ Problem
Based Learning
 
1. สถานการณ์จำลอง
2. การนำเสนองาน
3. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เป็นรอง เป็นรอง เป็นรอง เป็นหลัก เป็นหลัก เป็นรอง
1 BSCAG245 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 วัดความรู้ทางวิชาการ สอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 8 และ 17 กลางภาค 30% และปลายภาค 30%
2 วัดความรู้ในห้องเรียน ทดสอบย่อยระหว่างเรียน วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย พิจารณาคะแนนจิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. 2543. หลักการอาหารสัตว์ เล่ม 1 โภชนะ (ฉบับปรับปรุง). สำนักพิมพ์โอเดียน สโตร์ : กรุงเทพฯ. 207 หน้า.
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2541. โภชนศาสตร์สัตว์. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คระเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่. 170 หน้า.
วิเชียร วรพุทธพร. 2549. ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อการประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร. วารสารศูนย์บริการวิชาการ. 14 (3) : 30-35.

สงวนรุ่งวงศ์. 2549. คู่มือการประยุกต์ใช้ GMP และ 5ส ในอุตสาหกรรมอาหาร. บริษัทพงษ์วรินทร์การพิมพ์ จำกัด : กรุงเทพฯ. 136 หน้า.

สถาบันอาหาร. 2542. การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในผลิตภัณฑ์อาหาร. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถสิทธิ์การพิมพ์ : กรุงเทพ 147 หน้า.
กรมปศุสัตว์. _________. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์. ข้อมูลออน์ไลน์ที่ : http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=56
1.1 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 การประเมินการสอนจากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา มีการประชุมอาจารย์ เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของ นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป