วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4

Materials and Construction Technology 4

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิวัฒนาการหลักการและกรรมวิธีการ ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ วิศวกรรมสำหรับอาคารสูง
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ใน วิธีการก่อสร้าง  และสามารถเขียนแบบก่อสร้างรายละเอียด ประกอบแบบวัสดุก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ วิศวกรรมสำหรับอาคารสูง
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ กรรมวิธีการก่อสร้าง องค์ประกอบและรายละเอียดของอาคารสูง ระบบแกนอาคาร ระบบโครงสร้างใต้ดิน ระบบโครงสร้างที่พร้อมต่อการรับแรงพิเศษ ห้องใต้ดิน รอยต่อในการก่อสร้าง ระบบเปลือกอาคาร ระบบความปลอดภัยอาคาร ระบบขนส่งอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบประปา ระบบสขาภิบาล ระบบระบายอากาศและการปรับอากาศ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารสูง
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ - อาจารย์จัดเวลาทำกิจกรรมเสริมประกอบการเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาตามโอกาสอันสมควร
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้            1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 1.2.2 ปฏิบัติการเขียนแบบ 1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 1.2.4 ส่งเสริมการประลอง ประกวด แข่งขันวิชาชีพ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  การนำเสนอรายงาน มอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ ปฏิบัติการเขียนแบบ และส่งเสริมการประกวดแบบ
2.3.1    สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน 2.3.3   ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ และการประกวดแบบ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานเขียนแบบ  โดยนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้  ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิขาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบ 3.2.2   มีการนำหลักการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการก่อสร้างชั้นสูง มาใช้ในงานเขียนแบบอย่างเหมาะสม
3.3.1   วัดผลจากการประเมินผลงานเขียนแบบ 3.3.2   สังเกตพฤติกรรมในการทำงาน  และการแก้ปัญหาในการทำงาน
4.1.1   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การศึกษานวัตกรรมการก่อสร้างชั้นสูง  การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้าง หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   สามารถสืบค้น  ศึกษา  วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.2  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานเขียนแบบ 5.2.2   นำเสนองานเขียนแบบโดยรูปแบบที่เหมาะสม 5.2.3   ส่งเสริมการประกวดแบบ
- ประเมินจากการเลือกใช้และวิธีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
6.1.1 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
 
6.2.1 มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำมาแก้ปัญหาในรายละเอียดการเขียนแบบสถาปัตยกรรม อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
6.2.2 มีทักษะในการวิเคราะห์แนวทางเลือกใช้งานระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับ อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
- สามารถสร้างแนวคิด ทางนวัตกรรม สมัยใหม่ มาใช้กับสถาปัตยกรรมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5.ทักษะการ วิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT304 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1,2.1.2,2.1.3 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การทดลองพัฒนาและเขียนแบบอาคาร การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 55%
3 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 การดูงานนอกสถานที่ การนำเสนอผลงานในพื้นที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะกับเพื่อนต่างสถาบัน 15-18 5%
5 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 การใช้คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม อาคารสูงตลอดภาคการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ในการจำลองภาพเสมือนจริง การใช้คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ในวิเคราะห์ระบบทางสถาปัตยกรรมชั้นสูง ตลอดภาคการศึกษา 5%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก             Kecha Thirakomen ,And Tamanoon Chantavorn “ Building Tecnology” EEC Academy
1. Architectural Institute of Japan, “Architecture for a Sustainable Future: All about the Holistic Approach in Japan,”Institute for Building Environment and Energy Conservation,2005.            2. BioRegional, ”BedZED homepage,” available at http://www.bioregional.com/programme_projects/ecohous_prog/bedzed/bedzed_hpg.htm, 2007.            3. Guy, B., Ciarimboli, N., “DfD Design for Disassembly in the Built Environment: A Guide to Closed-loop Design and Building. Electronic Format Available at http://www.lifecyclebuilding.org/resources/DfDseattle.pdf, 2007.            4. International Standard Organization, “ISO 14040. Environmental Management - Life Cycle Assessment -Principles and Framework,” 1997.            5. Intrachooto, S. and Horayangkura, V., “Energy EfficientInnovation: Overcoming Financial Barriers,” Building and Environment 42, 2007. pp. 599-604.            6. Korber, A., “Summary Conclusions and Recommendations DfD Case Study Home: 71 Boulevard, Atlanta, GA 30312.,”CHRC Design Build Studio & Brad Guy, Hamer Center atPSU, 2006.            7. Malakul, P. et. al., “National LCI Database Development in Thailand,” Proceeding of Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economy, Bangkok Thailand, 15-16 December 2005.        8. Roodman, D. M. and Lenssen, N., “Worldwatch Paper 124: A Building Revolution: How Ecology and Health Concerns are Transforming Construction,” Worldwatch Institute, 1995.            9. USGBC,” USGBC” Powerpoint Presentation, Available at :http://www.usgbc.org, 2007.            10. World Wildlife Fund, Global Footprint Network and Kadoorie Farm and Botanical Garden, ”Asia-Pacific 2005 The Ecological Footprint and Natural Wealth,” World Wildlife Fund for Nature, 2005.            11. World Wildlife Fund, Global Footprint Network and Zoological Society of London, ”Living Planet Report 2006,” World Wildlife Fund, 2006.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การค้นคว้าในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม และผลงานการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ