คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

Discrete Mathematics

    เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้      1) นำความรู้เกี่ยวกับพีชคณิตไปใช้      2) นำคณิตศาสตร์แบบบูลีนไปใช้      3) นำความรู้เรื่องเครื่องจักรที่มีการแสดงสถานภาพได้จำกัดไปใช้     4) นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาชีพวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพียงพอที่จะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเซตเบื้องต้น วิธีการนับและคณิตศาสตรเชิงการจัด กราฟและการประยุกต์พีชคณิตบูลีน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 15.30 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์ อาคารปฏิบัติการกลางร์
    1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม      2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ      3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม      4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม      2) มอบหมายงานให้นักศึกษาหาตัวอย่าง หรือหากรณีศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนให้ความสำคัญต่อการมีวินัย การต่อตรงเวลา การส่งงานในเวลาที่กำหนด      3) เน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม จากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
    1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา      2) ความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย      3) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
    1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา      2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา     3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่มและเดี่ยว  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    1) การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย      2) ทดสอบย่อย      3) ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย
    1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ      2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
    1) ใบงานมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ พร้อมกับการนำเสนอผลงาน      2) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา จากประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้
    1) การสังเกต      2) การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย      3) ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย      4)ทดสอบย่อย
    1)  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี      2)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ      3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม      4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล โดยกำหนดขอบเขตงานเป็นการไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม และยกตัวอย่างประกอบการนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
    1) การสังเกต      2) การนำเสนองาน      3) ประเมินตนเอง และเพื่อน  ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
 
    1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม      2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม      3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1) ใช้ Power point        2) มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต      3) การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล      4) การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองาน
    1) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อให้ในการแก้ไขปัญญาอย่างสร้างสรรค์     2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ     3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
    1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ     2) การอภิปรายกลุ่ม     3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.3 1.1 1.3 1.2 1.4 5.1
1 FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3,2.1 2.3,3.1 3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา, 9, 18 20% 25% 25%
2 1.1,1.3,2.1 2.3,3.1 3.2,5.1,5.2 รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามเวลา การส่งงานตามที่มอบหมาย (ใบงาน, การบ้าน) ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ลิบชูทซ์ ซีมัวร์. (2539). ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์ดีสครีต (สมพร สูตินันท์โอภาส ผู้แปล).  กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.  ภัทรา เตชาภิวาทย์. (2537). คณิตศาสตร์เต็มหน่วย Discrete Mathematics. กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
-
ภัทรา เตชาภิวาทย์. (2546). คณิตศาสตร์เต็มหน่วย. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. อานนท์  สุขเสถียรวงศ์. (2551). คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง. พิมพ์ครั้งที่ 2 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.   
- แบบประเมินผู้สอน 
- การสังเกตการณ์ในการสอน 
- ผลการสอบตามจุดประสงค์ของแต่ละหัวข้อ 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
- แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน 
- การทำวิจัยในชั้นเรียน
 
 - การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้สอน   
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ตรวจสอบข้อสอ
- ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการทวนสอบในข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
- นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา