มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร

Livestock Farm Standards and Food Safety

เข้าใจระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย เข้าใจการจัดการทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ เข้าใจมาตรฐานฟาร์มสัตว์หรือหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) สำหรับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด เข้าใจห่วงโซ่คุณภาพจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร รู้หลักของ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) รู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากสัตว์
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาด้านคุณสมบัติ บัณฑิตที่พึงประสงค์ และการมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย หลักการผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานฟาร์มสัตว์แต่ละชนิด การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม หลักการของ GMP และ HACCP มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากปศุสัตว์
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้นัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า ซึ่งสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งให้ทราบและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) nirattisaichaiyasan@gmail.com
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  š1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม š1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- การสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)  - กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในสถานการณ์ที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์และคณะ   จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน  การตรงต่อเวลา และการเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น  การเคารพผู้อาวุโส และอาจารย์  โดยประเมินทั้งแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทงั้ ด้าน ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  š2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
การบรรยายประกอบสื่อการสอน และการสืบค้นความรู้จากแหล่ง ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม
การทดสอบความรู้ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  š3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิด การระดมสมอง การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนและการค้นคว้า มาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนในการใช้ทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  š4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ š4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสัตว์แบบปลอดภัย และ/หรือ ระบบคุณภาพ สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
ผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ การกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรร สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  š5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ / หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด จากสื่อและแหล่งความรู้ต่าง ๆ
พิจารณาจากผลงานการค้นคว้า และการนำเสนอผลงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการจัดเตรียมและนำเสนออย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCAG207 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ข้อ 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือ วิชาชีพ - การชื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค การมีจิตสำนึกในการจัดการผลิตปศุสัตว์ที่ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย - การไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิง - การมีวินัย/เข้าชั้นเรียน-ส่งรายงานตรงเวลา 1-16 10%
2 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา การสอบกลางภาค/ปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และ 17 60%
3 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทาง ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยประเมินจากคุณภาพ ผลงานที่สะท้อนความตั้งใจ/เอาใจใส่ และความรับผิดชอบ 1-16 10%
4 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา ช่วยเหลือ สังคม ในประเด็นที่เหมาะสม การแสดงออกในการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การให้ความ ร่วมมือกิจกรรมกลุ่ม การนำความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคม /การสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม 1-16 10%
5 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม การนำเสนองาน/การรายงานและนำเสนอผลงาน/การสื่อสาร การใช้/ เทคโนโลยีที่เหมาะสม/คุณภาพชิ้นงาน 1-16 10%
ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน วิชา มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร สื่อการเรียนรู้ผ่านการใช้ สื่อออนไลน์ ที่หลากหลาย
เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาหาร พศ. 2552 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2553 โดยกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 25533. “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการรับรองระบบ GMP และ HACCP” ฝ่ายรับรองโรงงานผลลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร ฉบับที่ 01 แก้ไขครั้งที 00 จำนวน 150 หน้า นิดารัตน์ ไหรคณะฮก รักไทย งามภักดิ์ บุลิกา จุลละโพธิ อภิเษก คงศิลา และ ศยามล พวง ขจร. 2554. หลักเกณฑ์การจัดท าระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณืการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี 113 หน้า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช). 2555. คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายไต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 กรมปสุสัตว์ “คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร” สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2545. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี.) เอกสารที่อาจารย์แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น  ข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (http://www.dld.go.th/ certify/th/index.php?option=com_content&view=article&id=180:standard&catid=79:stan dard-farm&Itemid=101) ข้อมูลจาก กรมปศุสัตว์ (http://www.dld.go.th/ certify/) พระราชบัญญัติอาหาร พศ. 2552 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2553 โดยกอง ควบคุมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2553
แหล่งเรียนรู้ในฟาร์มฝึกนักศึกษา และ/หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรม ทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้ง โดยสาขาวิชา/หลักสูตรจากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม
อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักศึกษาและกรรมการประเมินมาพิจารณาทำการปรับปรุง/แก้ไข และใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อหารือปัญหาอุปสรรคในการ/ จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ของ นักศึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชาทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบ ของสาขาวิชา ภายในกรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมิน การสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป