นวัตกรรมการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

Innovation for Smart Farming Management

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอลเทคโนโลยีระบบฝังตัว 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักการเทคโนโลยีระบบฝังตัว อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อมทางการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะทางการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงน้ำ อุตสาหกรรมเกษตร 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการบริหารจัดการเทคโนโลยีฟาร์มที่เหมาะสม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามยุคสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ ทั้งเทคโนโลยีระบบฝังตัว อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อมทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงน้ำ อุตสาหกรรมเกษตร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีฟาร์มที่เหมาะสม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเทคโนโลยีระบบฝังตัว อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อมทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะทางการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเกษตร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีฟาร์มที่เหมาะสม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
3
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงต่อเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
ร้อยละ 80 ของนักศึกษา เข้าเรียนตรงต่อเวลา ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด ไม่มีการฑุจริตในการสอบ
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะทางการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงน้ำ อุตสาหกรรมเกษตร ได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
การบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา รวมทั้งการทำรายงานสรุปบทปฏิบัติการและจัดกลุ่มการทำฟาร์มอัจฉริยะ
ทดสอบความเข้าใจแต่ละบทเรียนโดยการสอบ ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการจัดทำรายงานบทปฏิบัติการกลุ่ม
นักศึกษาต้องสามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงหลักการและทฤษฎีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพและเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
- ในภาคบรรยายกําหนดหัวข้อให้นักศึกษา ฝึกวิเคราะห์ปัญหา โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าจากฐาน ข้อมูล แล้วนํามาอภิปรายในห้องเรียน - ส่วนภาคปฏิบัติ กําหนดหัวข้องานกลุ่ม กำหนดปัญหาและอุปสรรคจากแบบฝึกหัดโดยใช้ความรู้ในการปฏิบัติการมาแก้ปัญหา และนํามาเฉลยในห้องเรียนเพื่อชี้แนะความถูกต้องและเหมาะสม
ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดในชั้นเรียน
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาทําปฏิบัติการกลุ่มในห้องปฏิบัติการ ทํางานที่ได้รับมอบหมาย นําเสนองานกลุ่ม
- ประเมินตนเอง และเพื่อนในชั้นเรียน ด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด - ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทําเป็นกลุ่มหรือโครงงาน - สังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม ทํารายงาน นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากผลงานที่ศึกษาค้นคว้า - ประเมินจากเทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการนําเสนอในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 1 1 3 1 2
1 BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ สอบกลางภาคการศึกษา (ทฤษฎี) 9 ร้อยละ 20
2 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ อบปลายภาคการศึกษา (ทฤษฎี) 18 ร้อยละ 20
3 มีความรับผิดชอบต่อบทบาททั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม การเข้าห้องเรียนและสังเกตการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
4 ทดสอบย่อยและปฏิบัติในสถานการณ์จริง ปฏิบัติการทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 40
5 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 16 ร้อยละ 10
ชัยธวัช จารุทรรศน์. 2565. ระบบการผลิตพืชอัจฉริยะ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง. 84 หน้า.
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ
-