ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดนิทรรศการและการประชุม

English for MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)

ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  สำหรับการจัดนิทรรศการ  การจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ  การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจ
เพื่อปรับเนื้อหาให้ทันสมัยและทันโลกเทคโนโลยียุคใหม่  และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  สำหรับการจัดนิทรรศการ  การจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ  การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจ
3 ชั่วโมง
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
(3) มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
มีการสอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และอธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอน    มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากการเข้าเรียนตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ

 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง นอกจากนั้นยังใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และการบรรยายในชั้นเรียน ถาม-ตอบ
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงหรือสถานการณ์จริง ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา ประเมินจากการนำเสนอผลงาน การทดสอบย่อย
(3) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
(4) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบโดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
(1) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้  (หลัก)
(3) มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำและในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน  (รอง)
ใช้การสอนโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน
ประเมินจากพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง (Brainstorming)
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน   (รอง)
(2) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์   (หลัก)
(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ    (หลัก)
(2) มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3
1 BBABA761 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดนิทรรศการและการประชุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การเข้าเรียน 2. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 4. ปริมาณการทำทุจริตในการสอบ ตลอดภาคเรียน 10%
2 ด้านความรู้ 1. การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 30% 2. ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 30% 3. งานที่มอบหมาย 20% 4. การนำเสนอผลงาน 10% 9, 17 และตลอดภาคเรียน 90%
3 ด้านทักษะทางปัญญา การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9, 17 เป็นส่วนหนึ่งของการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ งานที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่มอบหมาย
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. งานที่มอบหมาย 2. งานนำเสนอ ตลอดภาคเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่มอบหมายและงานนำเสนอ
1. English for Work. 6th edition.Sucharat  Rimkeeratikul. Thammasat University Press. Bangkok: 2007.
2. Introduction to MICE Industry. (การจัดประชุมและนิทรรศการ). สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)  สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)  สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)  สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และ Sasin Management Consulting
3. Basics for English MC. Anongkorn Trail.  Hand-out.
4. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการด้านการจัดแสดงและการประชุมนานาชาติ. ผศ.ดร. มณฑา จาฏุพจน์.  ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.
5.
เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบ incentive tour
ประเมินโดยมทร. ล้านนา
การสอบ
ปีละครั้ง
สองปีต่อครั้ง
5 ปีต่อครั้ง