สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Environment and Sustainable Development

1.1 เข้าใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 เข้าใจระบบนิเวศและความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1.3 เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฏหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1.4 วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
1.5 รู้แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
1.6 เข้าใจการเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบนิเวศและความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฏหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และรู้แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตก้บสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฏหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3.  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.   เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
2. ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3.  ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการตรงต่อเวลา ฝึกระเบียบวินัยให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา การส่งงานให้ตรงกำหนดเวลาตลอดจนระเบียบวินัยในการแต่งกาย
4.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
1.ประเมินจากการสังเกตการทำข้อสอบของนักศึกษาและปริมาณการทุจริตในห้องสอบ   
2.ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างในชั้นเรียน
3.ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายของนักศึกษา
4.ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
1.บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน  ได้ทำการวิเคราะห์  สรุปเนื้อหา  และทำแบบฝึกหัด   เพื่อให้มีการฝึกฝนการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
3.มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม โดยให้ทำการค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมเนื้อหาที่ได้เรียน   เพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขเมื่อพบข้อขัดแย้งจากการทำงานร่วมกัน  
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2. ใบงานของแต่ละสัปดาห์
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. ฝึกฝนในห้องเรียนหลังการบรรยาย และมอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน  
2. ฝึกฝนให้นักศึกษาทำงานกลุ่มในหัวข้อที่กำหนด ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem based instruction)
3. บรรยายยกตัวอย่าง ข่าว กรณีศึกษา ตลอดจนประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในระดับชุมชน ประเทศและระดับโลก
1. ประเมินจากการบ้านในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. ประเมินจากรายงานการปฏิบัติงาน
3. การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันในห้องเรียน
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ประสิทธิภาพ
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
1. ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
2. กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
3. ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความสำเร็จในงานกลุ่ม ตลอดจนใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brain storming) เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.ส่งเสริมการใช้ความรู้ในรายวิชาที่เรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือสังคม
1. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน โดยประเมินจากอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ประเมินและติดตามผลการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
4. สังเกตจากพฤติกรรมขณะนักศึกษาร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
1. แนะแนววิธีการในการเลือกใช้สื่อหรือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลที่เหมาะสมและเทคนิคในการนำเสนอข้อมูล
2. มอบหมายงานให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษา
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียนรายงาน รู้จักการใช้ภาษาไทยตลอดจนสามารถเขียนเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
1. ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประเมินจากผลงานหรือรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ประเมินจากทักษะ การรายงานหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินจากรายงาน การเรียบเรียง ความสามารถในการใช้ภาษาในรูปแบบของภาษาเขียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2
1 GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย การอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 90%
2 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรมของนักศึกษา ทุกสัปดาห์ 10%