การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1

Project Based Learning of Mechatronics 1

เพื่อพัฒนาความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างระบบทางเมคคาทรอนิกส์ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบ CDIO ผ่านการรับรู้ปัญหา กระบวนการออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และการดำเนินงานจริง โดยมีอาจารย์เกื้อหนุน (Facilitator) ฝึกการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ความรู้เฉพาะทาง นักศึกษาจะต้องนำเสนอให้กับอาจารย์เกื้อหนุนทุกสัปดาห์ และจะต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการสอบโครงงานที่ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์เกื้อหนุน ตั้งแต่การสอบข้อเสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้า และการสอบความก้าวหน้าของโครงงานประจำภาคการศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล