การควบคุมงานและการประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน

Consultant and Estimation for Interior Architectural

ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักและวิธีการควบคุมงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน การถอดแบบก่อสร้าง การคำนวณปริมาณงาน ประมาณราคา วัสดุก่อสร้างและค่าแรงบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
นำข้อมูลจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงในการสอน เสริมหลักการควบคุมงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน การใช้โปรแกรมช่วยในการประมาณราคา วัสดุก่อสร้างและค่าแรงพื้นฐาน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักและวิธีการควบคุมงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน การถอดแบบก่อสร้าง การคำนวณปริมาณงาน ประมาณราคา วัสดุก่อสร้างและค่าแรง บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาหน้าชั้นเรียนจัดเวลา ให้คำปรึกษา เป็นราย บุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยระบุ เวลา  ไว้ใน ตารางสอน และแจ้งนักศึกษาในชั่วโมงแรก ของสัปดาห์
1. มีจิตสำนึกสาะารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา สอนให้มีระเบียบวินัย ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอนและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผุ้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
5. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
6. ประเมินจากแผนการดำเนินงานโครงงาน
7. ประเมินจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ใช้กรณีศึกษา การจัดทำโครงงาน การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษาและการนำเสนองาน
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผุ้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผุ้อื่น การประสานงานกับบุคคลภายนอก การแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองานและผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูลการนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร
ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ
1. มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
2. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา โครงงานและศิลปนิพนธ์ สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARIA404 การควบคุมงานและการประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1) มีจิตสำนึกสาธารณะและ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม -รายงานการศึกษาการสำรวจวัสดุ -การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้น เรียน - เข้าเรียนในห้องเรียน สม่ำเสมอเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด ในตารางเรียน และทำ กิจกรรม ใน กลุ่ม และเพื่อนร่วมชั้นภายในชั้นเรียน 3-5 , ตลอดภาคการศึกษา 10% 10% 15%
2 ด้านความรู้ 1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้าน ทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2) สามารถติดตามความก้าวหน้า ทางวิชาการและเทคโนโลยีของ สาขาวิชาที่ศึกษา 3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค -นักศึกษารายงานการค้นคว้า แบ่งกลุ่มสัญญาในงาน ก่อสร้าง -นักศึกษาทำ การจัดทำเอกสาร บัญชีรายงานก่อสร้าง จากแบบ ทำกำหนดให้ 1-7 8-16 15-16 15% 20% 10%
3 ด้านทักษะทางปัญญา 1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ การนำเสนอ ผลงานที่ทำการค้นคว่าอย่างเป็นระบบและขั้นตอนเหมาะสม เป็นไปตามเนื้อหาที่กำหนดให้ - ตรงต่อเวลาในการส่งงาน และประสิทธิผลของผลงาน 12-13 15%
4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 1) สามารถทำงานเป็นทีมและ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง เหมาะสม การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรม กลุ่ม ตรงต่อเวลาในการส่งงาน และประสิทธิผลของผลงาน ตลอกการศึกษา 5%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากรายงานและการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ทักษะพิสัย ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือคำนวณประมาณราคาได้ ตลอดภาพการศึกษา 25%
ระเบียบการจัดทำราคากลาง
การประมาณราคา  วิสูตร  จิระดำเกิง , การบริหารงานก่อสร้าง ระเบียบการจัดทำราคากลาง
หลักบัญชีการบริหาร  สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   อาจารย์ผู้สอนจัดทำเอกสารค้นคว้าคู่มือ หนังสือตำรา หรือวิจัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพของวิชาสูงขึ้น
5.3 รวมรวมผลงานนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประเมินผลงานของนักศึกษานำมาปรับปรุงการเรียนการสอน